29 septembrie, 2023

Hotarari Consiliul Local

HCL nr.43 din 18.05.2023 – privind modificarea HCL nr.37 din 24.04.2023 si anexa HCL nr.43 din 18.05.2023

HCL nr.42 din 18.05.2023 – privind desemnarea presedintelui de sedinta (pe o perioada de 3 luni)

HCL nr.41 din 18.05.2023 – privind aprobarea unui reprezentant in AGA la SC Compania de Apa Oltenia SA pentru ședința din 29.05.2023

HCL nr.40 din 18.05.2023 – privind aprobarea aderarii APL Calafat la Grupul de Actiune Locala (G.A.L.) Calafat 2023-2027

HCL nr.39 din 24.04.2023 – privind includerea in domeniul public al Municipiului Calafat a traseului, conductei de refulare pentru canalizarea Calafat-Maglavit

HCL nr.38 din 24.04.2023 – privind aprobarea modificarii R.O.F. al SPCLEP Calafat

HCL nr.37 din 24.04.2023 – privind solicitarea de modificare a bugetului de venituri proprii si subventii al Municipiul Calafat

HCL nr.36 din 19.04.2023 – privind aprobarea proiectului ,,Biblioteca -hub activ de invatare digitala pentru comunitatea judetului Dolj”

HCL nr. 35 din 29.03.2023 –  privind solicitarea de modificare a bugetului de venituri proprii si subventii al Municipiului Calafat;

HCL nr. 34 din 29.03.2023 –  privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al municipiului Calafat;

HCL nr. 33 din 29.03.2023 –  privind aprobarea cheltuielilor, organizare ceremonie care va avea loc cu ocazia Zilei Europei şi Ziua Independenţei României – 9Mai;

HCL nr. 32 din 29.03.2023 –  privind organizarea manifestărilor „Zilele Municipiului Calafat”- ediția XXX, în perioada 04-07 mai 2023; anexa la HCL nr.32 din 29.03.2023

HCL nr. 31 din 29.03.2023 –  privind hotărârea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de apă și canalizare pe străzile Oituz, Popa Șapcă, Decebal, Teilor, C. Stere, 1 Decembrie, 22 Decembrie, Ghe. Doja, Bălcescu, Jiului, Stefan Cel Mare, B-dul De Centura, Plevnei, Anul 1907, 1 Mai, DE 554- Mihai Eminescu, DE 38- General Nicolae Dumitrescu Maican, DE 70- Florența Georgeta Marincu”; anexa la HCL nr.31 din 29.03.2023

HCL nr. 30 din 29.03.2023 –  privind închirierea prin licitație publică a chioșcului nr.3 în suprafața de 29,35 mp, amplasat în Piața Agroalimentara din municipiul Calafat, județ Dolj;

HCL nr. 29 din 29.03.2023 –  privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafața de 200 mp, situat în municipiul Calafat, str. 1Mai, nr. 1D, județ Dolj;

HCL nr. 28 din 29.03.2023 –  privind completarea H.C.L.nr.12/21.02.2023;

HCL nr. 27 din 29.03.2023 –  privind stabilirea coeficientului de diminuare a suprafețelor de pășune care aparțin municipiului Calafat şi stabilite a fi atribuite spre închiriere în anul 2023;

HCL nr. 26 din 29.03.2023 –  privind privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Calafat in AGA sa voteze in Adunarea Generala a Aactionarilor Companiei de Apa Oltenia SA din data de 04.04.2023;

HCL nr. 25 din 29.03.2023 –  privind aprobarea Raportului de evaluare bunuri mobile in vederea valorificării ca deșeuri feroase;

HCL nr. 24 din 29.03.2023 –  privind prelungirea pana la data de 11.12.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 251/18.05.2020 in suma de 349.074,00 lei

HCL nr. 23 din 29.03.2023 –  privind aprobarea Proiectului cu titlul „Cabinete de planificare familiala” şi anexa la HCL nr.23 din 29.03.2023

HCL nr. 22 din 29.03.2023 –  privind aprobarea acordării, din veniturile proprii ale spitalului, a unui stimulent financiar lunar pentru funcția de director financiar contabil al Spitalului Municipal Calafat;

HCL nr. 21 din 29.03.2023 –  solicitarea de modificare a statului de funcții al Spitalului Municipal Calafat (promovare grad profesional);

HCL nr. 20 din 29.03.2023 –  privind solicitarea de modificare a statului de funcții al Spitalului Municipal Calafat (promovare grad profesional);

HCL nr. 19 din 29.03.2023 –  privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Politiei Locale Calafat pe anul 2023;

HCL nr. 18 din 29.03.2023 –  privind solicitarea de modificare a bugetului de venituri proprii si subventii al Municipiului Calafat

HCL nr. 17 din 29.03.2023 –  solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat; anexa la HCL nr.17 din 29.03.2023

HCL nr. 16 din 24.03.2023 – privind aprobarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unităților de învățământ de pe raza Municipiului Calafat, judetul Dolj”

HCL nr.15 din 06.03.2023 –  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi Ciupercenii Vechi”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL nr.14 din 28.02.2023 – pentru desemnarea președintelui de ședință

HCL nr.13 din 21.02.2023 – privind alocarea unor fonduri pentru subvenționarea furnizării unor servicii sociale

HCL nr.12 din 21.02.2023 – privind închirierea prin licitație publică a chioșcului nr.8 în suprafață de 14,40 mp, situat în Piața Agroalimentară din municipiul Calafat, județ Dolj.

HCL nr.11 din 20.02.2023 – privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului „EXTINDERE REȚEA DE APA ȘI CANALIZARE pe străzile Oituz, Popa Șapcă, Decebal, Teilor, C. Stere, 1 Decembrie, 2 2 Decembrie, Ghe. Doja, Bălcescu, Jiului, Stefan cel Mare, B-dul de Centura, Plevnei, Anul 1907, 1 Mai, DE 554 Mihai Eminescu, DE 38 General Nicolae Dumitrescu Maican, DE 70 Florenta Georgeta Marincu”

HCL nr.10 din 20.02.2023 – privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Calafat

HCL NR.9 DIN 31.01.2023 - privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si UAT Calafat avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS si UAT Calafat in cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963
HCL NR. 8 DIN 31.01.2023 - privind aprobarea documentației de atribuire aferentă Contractului de Delegare a Gestiunii Activității de Eliminare prin Depozitare a Deșeurilor la Depozitul Ecologic de Deșeuri Mofleni- Craiova
HCL NR.7 DIN 31.01.2023 - privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipal Calafat
HCL NR.6 DIN 31.01.2023 - privind organizarea retelei scolare in municipiul Calafat incepand cu data de 01.09.2023
HCL NR.5 DIN 31.01.2023 - privind utilizarea execedentului Municipiului Calafat
HCL NR. 4 DIN 31.01.2023 - privind aprobarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii al Municipiului Calafat pe anul 2023
HCL NR. 3 DIN 31.01.2023 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli
al Municipiului Calafat pe anul 2023 propus initial
(sectiunea de functionare, sectiunea de dezvoltare, lista obiectivelor de investitii)
HCL nr.2 din 12.01.2023 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Calafat in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Calafat

HCL nr.1 din 12.01.2023 – privind stabilirea destinatiei ,,Autobuz M3”, cu 52 locuri, marca EVOBUS, tipul SETRA, DJ-50-CLC

 • HCL 1 din 31.01.2022 – privind bugetul local pe anul 2022
 • HCL 2 din 31.01.2022 – privind bugetul finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2022
 • HCL 3 din 31.01.2022 – privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului pe anul 2021
 • HCL 4 din 31.01.2022 – privind reglementarea unor aspecte privind organigrama si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, cabinetul primarului si Serviciul Public pentru Evidenta Persoanelor Calafat
 • HCL 5 din 31.01.2022 – privind aprobarea propunerii de acordare a calificativului privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Calafat pe anul 2021
 • HCL 6 din 31.01.2022 – privind modificarea HCL 75 din 18.06.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Calafat
 • HCL 7 din 31.01.2022 – privind aprobarea majorarii tarifului de activitate serviciu de transport in regim de TAXI la nivelul UAT Calafat
 • HCL 8 din 31.01.2022 – privind modificarea si completarea HCL 31 din 09.03.2017 privind normativele proprii pentru consumul lunar al autoturismelor care deservesc autoritatile administratiei publice locale si structurile din subordinea acestora
 • HCL 9 din 31.01.2022 – pentru reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri
 • HCL 10 din 31.01.2022 – pentru aprobarea achizitionarii rapoartelor de evaluare pentru apartamentele si garsonierele din blocul ASTRA situate in municipiul Calafat
 • HCL 11 din 31.01.2022 – pentru aprobarea achizitionarii cadastrelor pentru fiecare unitate locativa din blocul ASTRA, situat in municipiul Calafat
 • HCL 12 din 31.01.2022 – privind stabilirea regimului juridic (domeniul privat) a unui imobil-teren
 • HCL 13 – din 31.01.2022 privind darea in administrare temporara a serviciului de operare a instalatiilor de gestiune a deseurilor municipale realizate in cadrul Proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DOLJ
 • HCL 14 din 31.01.2022 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Calafat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECODOLJ pentru a participa la lucrarile sedintei adunarii generale a asociatilor
 • H.C.L.nr.15 din 22.02.2022 – pentru infiintarea unei comisii care sa supravegheze activitatea Clubului Sportiv DUNAREA CALAFAT
 • H.C.L.nr.16 din 28.02.2022 – privind desemnarea presedintelui de sedinta
 • H.C.L.nr.17 din 28.02.2022 – privind aprobarea situatiei centralizatoare a activelor fixe corporale aflate in patrimoniul Municipiului Calafat, ca urmare a reevaluarii la 30.11.2021.pdf
 • H.C.L.nr.18 din 28.02.2022 – privind aprobarea prelungirii pana la 11.12.2022 a Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr.251 din 18.05.2020
 • H.C.L.nr.19 din 28.02.2022 – privind desemnarea consilierilor locali ,membrii ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al Municipiului Calafat
 • H.C.L.nr.20 din 28.02.2022 – pentru desemnarea presedintelui de sedinta
 • H.C.L.nr.21 din 28.02.2022 – pentru reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri in cadrul Serviciului de Utilitati Publice,pentru o perioada de o luna
 • H.C.L.nr.22 din 28.02.2022 – privind organizarea retelei scolare in municipiul Calafat incepand cu 01.09.2022
 • H.C.L.nr.23 din 28.02.2022 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. pentru participarea la lucrarile
 • H.C.L.nr.24 din 28.02.2022 – privind aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de investitii INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN MUNICIPIUL CALAFAT,JUDETUL DOLJ
 • H.C.L.nr.25 din 28.02.2022 – pentru aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de investitii PROIECT DE ARHITECTURA SI PLAN DE SITUATIE AFERENTE SPITALULUI MUNICIPAL
 • H.C.L.nr.26 din 28.02.2022 – pentru aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii PROIECT TEHNIC HIDRANTI EXTERIORI, INCLUSIV PROIECTUL DE ALIMENTARE ELECTRICA AFERENT GOSPODARIEI DE INCENDIU PENTRU SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT
 • H.C.L.nr.27 din 28.02.2022 – pentru aprobarea achizitionarii unor servicii de evaluare
 • H.C.L.nr.28 din 28.02.2022 – privind stabilirea regimului juridic (domeniul privat) a unui imobil-teren
 • H.C.L.nr.29 din 28.02.2022 – privind stabilirea regimului juridic (domeniul privat) a unui imobil-teren
 • H.C.L.nr.30 din 28.02.2022 – privind stabilirea regimului juridic(domeniul privat) a uni imobil+teren Cladire Administrativa Cimitir
 • H.C.L.nr.31 din 28.02.2022 – pentru aprobarea achiizitionarii cadastrelor pentru terenurile in suprafata de 32.171 m.p. si 81.375 m.p. in zona de N-E a Municipiului Calafat
 • H.C.L.nr.32 din 28.02.2022 – privind inchirierea unui spatiu
 • H.C.L.nr.33 din 18.03.2022 – privind desemnarea preedintelui de sedinta
 • H.C.L.nr.34 din 18.03.2022 – privind modificarea bugetului local pe anul 2022
 • H.C.L.nr.35 din 18.03.2022 -privind modificarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2022
 • H.C.L.nr.36 din 22.03.2022 – privind modificarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2022
 • H.C.L.nr.37 din 31.03.2022 – privind desemnarea presedintelui de sedinta
 • H.C.L.nr.38 din 31.03.2022 – privind revocarea HCL nr.35/18.03.2022
 • H.C.L.nr.39 din 31.03.2022 – privind revocarea HCL nr.36/22.03.2022
 • H.C.L.nr.40 din 31.03.2022 – privind modificarea bugetului local pe anul 2022
 • H.C.L.nr.41 din 31.03.2022 – privind modificarea bugetului partial sau integral din venituri proprii pe anul 2022
 • H.C.Lnr.42 din 31.03.2022 – privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2022, datorate bugetului local al Municipiului Calafat
 • H.C.L.nr..43 din 31.03.2022 – pentru aprobarea Regulamentului privind functionarea si exploatarea sistemului de supraveghere video in municipiul Calafat, judetul Dolj
 • H.C.L.nr.44 din 31.03.2022 – privind acordarea unui mandate special reprezentantului in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Compania de Apa “Oltenia” SA pentru pariciparea la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07.04.2022
 • H.C.L.nr.45 din 31.03.2022 – privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipal Calafat
 • H.C.L.nr.46 din 31.03.2022 – privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipal Calafat
 • H.C.L.nr.47 din 31.03.2022 – privind alocarea unor fonduri pentru subventionarea furnizarii unor servicii sociale
 • H.C.L.nr.48 din 31.03.2022 – privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al Politiei Locale Calafat pe anul 2022
 • H.C.L.nr.49 din 31.03.2022 – privind solicitarea schimbului de terenuri intre Municipiul Calafat si Ocolul Silvic Calafat
 • H.C.L.nr.50 din 31.03.2022 – privind inchirierea Punctului Termic nr.1, situat in Municipiul Calafat, strada Traian,  nr.9A ,judetul Dolj, in suprafata construita  375 mp
 • H.C.L.nr.51 din 31.03.2022 – privind inchirierea Punctului Termic nr.2, situat in Municipiul Calafat, strada A.I.Cuza  nr.4A ,judetul Dolj, in suprafata construita  de 220 mp
 • H.C.L.nr.52 din 31.03.2022 – privind inchirierea Punctului Termic nr.8, situat in Municipiul Calafat, strada Gheorghe Doja,  nr.3B, judetul Dolj, in suprafata construita  C1 -148 mp
 • H.C.L.nr.53 din 31.03.2022 – privind inchirierea Punctului Termic nr.11, situat in Municipiul Calafat, strada 22 Decembrie , nr.126 A,judetul Dolj, in suprafata construita de 263 mp
 • H.C.L.nr.54 din 31.03.2022 – privind inchirierea Punctului Termic nr.13, situat in Municipiul Calafat, strada Constantin Stere, nr.144 A,j udetul Dolj, in suprafata construita de 290 mp
 • H.C.L.nr.55 din 31.03.2022 – pentru aprobarea reglementarilor privind unele aspecte pentru inchirierea pasunilor care apartin municipiului Calafat in anul 2022
 • H.C.L.nr.56 din 31.03.2022 – privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare si modernizare Spital Municipal Calafat” in cadrul PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, COMPONENTA C5-VALUL RENOVARII; AXA 2- SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENTA ENERGETICA SI REZILIENTA IN CLADIRI PUBLICE; OPERATIUNEA B2: RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE; APEL DE PROIECTE PNRR/2022/C5/2/B.21/1
 • H.C.L.nr.57 din 31.03.2022 – pentru aprobarea DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV SI A CERERII DE FINANTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN MUNICIPIUL CALAFAT, JUDETUL DOLJ”, FINANTAT PRIN PROGRAMUL „ANGHEL SALIGNY”
 • H.C.L.nr.58 din 31.03.2022 – privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investiii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in Municipiul Calafat, str. A.I. Cuza, nr.3B si asigurarea conditiilor, in vederea executarii obiectivului de investitii SALA de SPORT, str. ALEXANDRU IOAN CUZA nr.3B, municipiul CALAFAT, jud. DOLJ
 • H.C.L 59 din 08.04.2022 – privind aprobarea cheltuielilor organizare ceremonie care va avea loc cu ocazia Zilei Europei si Ziua Independentei Romaniei – 9 Mai
 • H.C.L.60 din 08.04.2022 – privind aprobarea cheltuielilor ce necesita a fi efectuate pentru organizarea Zilelor Municipiului Calafat in perioada 13-15 mai 2022, editia XXIX-a
 • H.C.L.61 din 08.04.2022- pentru aprobarea Devizului general estimativ si a cererii de finantare pentru obiectivul de investitii “Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in municipiul Calafat, judetul Dolj” finantat prin Programul “Anghel Saligny”
 • H.C.L.62 din 08.04.2022 – privind reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri in cadrul Serviciului de Utilitati Publice, pentru o perioada de o luna
 • H.C.L.63 din 08.04.2022 – privind modificarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2022
 • H.C.L.64 din 19.04.2022 – privind solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat
 • H.C.L.65 din 19.04.2022 – privind modificarea si completarea HCL nr.11 din 3.01.2022
 • H.C.L.66 din 19.04.2022 – pentru reglementarea unor aspect privind Proiectul “Implementarea unor masuri de imbunatatire a relatiei cetateanului cu administratia publica municipal Calafat”, cod SIPOCA/My SMIS 1229/15513
 • H.C.L.67 din 19.04.2022 – privind stabilirea coeficientului de diminuare a suprafetelor de pasune care apartin municipiului Calafat si stabilite a fi atribuite spre inchiriere in anul 2022.
 • H.C.L.68 din 06.05.2022 – privind solicitarea de modificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat
 • H.C.L.69 din 06.05.2022 – privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipal Calafat
 • H.C.L.70 din 06.05.2022 – privind solicitarea de modificare a Statului de Functii al Spitalului Municipal Calafat si suplimentarea numarului de posturi aprobat in Statul de Functii
 • H.C.L.71 din 06.05.2022 – privind  mandatarea reprezentantului Municipiului Calafat  sa voteze in sedinta Adunarii Generale a Asociatiei atribuirea si incheierea Contractului „Delegarea prin concesionare a operarii instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj” si aprobarea tarifelor aferente
 • H.C.L.72 din 06.05.2022 – privind comemorarea a 145 ani de la Razboiul de Independenta Nationala a Romaniei 1877-1878
 • H.C.L.73 din 20.05.2022 – privind solicitarea de modificare a bugetului de venituri proprii al Municipiului Calafat
 • H.C.L.74 din 20.05.2022 – privind stabilirea regimului juridic (domeniul privat) a cladirilor situate in municipiul Calafat, str. B-dul de Centura, nr. F. n., judetul Dolj
 • H.C.L.75 din 20.05.2022  – privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Compania de Apa Oltenia SA pentru participarea la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.05.2022
 • H.C.L.76 din 20.05.2022 – privind acordarea unui mandat reprezentantului municipiului Calafat în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltenia ” pentru a participa la lucrările ședinței adunării generale a asociaților
 • H.C.L.77 din 20.05.2022 – privind acordarea unui mandat reprezentantului municipiului Calafat în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltenia ” pentru a participa la lucrările ședinței adunării generale a asociaților
 • H.C.L.78 din 20.05.2022 – privind desemnarea presedintelui de sedinta
 • H.C.L.79 din 20.05.2022 – privind solicitarea de modificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat
 • H.C.L.80 din 20.05.2022 – privind solicitarea de modificare a bugetului de venituri proprii si subventii al Municipiului Calafat
 • H.C.L.81 din 20.05.2022 – privind solicitarea de modificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat
 • H.C.L. nr.90 din 31.07.2022- privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al municipiului Calafat pana la data de 31.12.2023_
 • H.C.L. nr.91 din 31.07.2022- privind modificarea anexei Hotrarii nr.136 din 29.10.2019, a Consiliului Local al municipiului Calafat
 • H.C.L. nr.92 din 31.07.2022- privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Compania de Apa Oltenia S.A.
 • H.C.L. nr.93 din 31.07.2022 – privind schimbarea denumirii strazii DE 38, situata in zona Batozei din Municipiul Calafat
 • H.C.L. nr. 94 din 31.07.2022 – privind schimbarea denumirii strazii DE 70, situata in zona Batozei din Municipiul Calafat
 • H.C.L. nr.95 din 31.07.2022 – privind schimbarea denumirii strazii DE 554, situata in zona Batozei din Municipiul Calafat
 • H.C.L. nr. 96 din 31.07.2022- Proiect tip sala de sport cu tribuna 180 locuri, str. A.I. Cuza, nr.3B, municipiul Calafat, judetul Dolj
 • H.C.L. nr.97 din 01.08.2022 – privind solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat
 • H.C.L. nr.98 din 01.08.2022 – privind solicitarea de suplimentare de venituri proprii si subventii al Municipiului Calafat
 • H.C.L. nr. 99 din 01.08.2022 – privind angajarea unor zilieri, in cadrul Serviciului de Utilitati Publice
 • HCL nr. 100 din 01.08.2022 – privind stabilirea regimului juridic (domeniul public) a strazii DE14, situat in prelungirea str. A.I. CUZA din Mun. Calafat
 • HCL nr. 101 din 25.08.2022 – aprobarea achizitionarii de servicii cadastrale
 • HCL nr.102 din 25.08.2022- aprobarea achizitionarii de servicii de evaluare
 • HCL nr.103 din 25.08.2022- aprobarea unor servicii de evaluare(Balta Tuturoaie
 • HCL nr.104 din 25.08.2022- pentru desemnarea presedintelui de sedinta
 • HCL nr.105 din 25.08.2022- reprezentant si membru supleant a C.L. in COMISIA DE EVALUARE ptr. director adjunct sept-oct 2022
 • HCL nr.106 din 25.08.2022- aprobarea achizitionarii unor servicii de evaluare (blocul REVOLUTIEI)
 • HCL nr. 107 din 27.08.2022 pentru desemnarea presedintelui de sedinta
 • HCL nr.108 din 27.08.2022 – privind organizarea si aprobarea Festivalului Roadele Toamnei si G.A.L.Fest Calafat, editia a II-a, in perioada 29 septembrie – 02 octombrie 2022
 • H.C.L. nr. 109 din 27.08.2022 – prelungirea pana la data de 11.06.2023 a Scrisorii de garantie de la FNGCIM SA FIN nr.251din 18.05.2020
 • H.C.L nr. 110 din 27.08.2022 – privind includerea unui teren (Dum de exploatare cu denumirea de DE 4), in domeniul public al Mun. Calafat
 • H.C.L. nr. 111 din 27.08.2022 – privind solicitarea schimbului de terenuri intre Mun. Calafat si Ocolul Silvic Calafat
 • H.C.L. nr. 112 din 27.08.2022 – privind aprobarea transferului unui mijloc fix din gestiunea C.S.Dunarea Calafat in gestiunea S.U.P. (2)
 • H.C.L. nr. 113 din 23.09.2022 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Mun. Calafat
 • H.C.L. nr. 114 din 23.09.2022 – privind solicitarea de modificare a statului de functii al Sitalului Municipal Calafat
 • H.C.L. nr. 115 din 23.09.2022 – desemnarea reprezentantilor C.L. in comisiile de administratie ale unitatilor scolare din Mun. Calafat
 • H.C.L. nr. 116 din 23.09.2022 – aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul cladire si teren situat in Mun. Calafat, str.Traian, nr.43 (Blocul Revolutiei)
 • H.C.L. nr. 117 din 27.08.2022 – pentru modificarea H.C.L. NR.97 din 01.08.2022
 • H.C.L. nr. 118 din 29.09.2022 – privind solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Mun. Calafat
 • H.C.L. nr. 119 din 29.09.2022 – acordarea unui mandat reprezentantului Mun. Calafat in A.G.A.D.I. ECODOLJ, pentru a participa la lucrarile sedintei generale a asociatiilor
 • H.C.L. nr.120 din 29.09.2022 – privind darea in administrarea A.D.I.G. D. ECODOLJ  a unui teren in suprafata de 4.000 mp aflat in proprietatea publica a UAT Calafat
 • HCL nr. 121 din 18.10.2022 – modificarea bugetului de veniturii proprii si subventii al Mun. Calafat
 • HCL nr. 122 din 18.10.2022 – solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Mun. Calafat
 • HCL nr. 123 din 31.10.2022- modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Mun. Calafat
 • HCL nr. 124 din 31.10.2022- modificarea bugetului de venituri proprii si subventii al Mun. Calafat
 • HCL nr. 125 din 31.10.2022- modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Calafat
 • HCL nr. 126 din 31.10.2022- scoaterea unor mijloace fixe si a unor obiecte de inventar ale Spitalului Mun. Calafat
 • HCL nr. 127 din 31.10.2022- aprobarea rapoartelor de evaluare
 • HCL nr. 128 din 31.10.2022- inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial situat in Mun. Calafat, str. Traian, Bl I (fost Bar AMBIENT)
 • HCL nr. 129 din 31.10.2022- aprobarea studiului de oportunitate ptr. concesionarea imobilului situat in Mun. Calafat, str. Traian, nr. 43
 • HCL nr. 130 din 31.10.2022-  reprezentantii C.L. in grupul Antibullying in unitatile de invatamant
 • HCL nr.131din 31.10.2022- reprezentantii C.L. in comisiile de evaluare si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant
 • HCL nr. 132 din 31.10.2022- scoaterea din functiune in vederea casarii si valorificarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in conditiile legii
 • HCL nr. 133 din 31.10.2022- aprobarea procesului verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii patrimoniului la 31.12.2021
 • HCL nr. 134- acordul amplasarii panourilor fotovoltaice
 • HCL nr. 135 din 01.11.2022 – stabilirea salariilor de baza privind majorarea coeficientului
 • H.C.L. nr. 136 din 20.11.2022 modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Mun. Calafat
 • H.C.L. nr. 137 din 20.11.2022 modificarea bugetului de venituri proprii si subventii al Mun. Calafat
 • H.C.L. nr. 138 din 20.11.2022 aprobarea cheltuielilor privind Ziua Nationala a Romaniei si a sarbatorilor de iarna
 • H.C.L. nr. 139 din 20.11.2022 Protocol de colaborare intre M.Muncii si UAT Calafat
 • H.C.L. nr. 140 din 24.11.2022 privind revocarea HCL nr.136 din 20.11.2022
 • HCL nr. 141 din 24.11.2022 modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Mun. Calafat
 • H.C.L. nr. 142 din 24.11.2022 desemnarea presedintelui de sedinta
 • H.C.L. nr.143 din 25.11.2022 desemnarea presedintelui de sedinta
 • H.C.L. nr.144 din 28.11.2022 aprobarea organizarii Targului de Craciun in perioada 01-31.12.2022
 • H.C.L. nr. 145 din 05.12.2022 modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Mun. Calafat
 • HCL NR. 146 din 08.12.2022 – participarea Municipiului Calafat la implementarea proiectului „Traseu Eurovelo 6 Mehedinți – Dolj -Olt” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură
 • HCL NR. 147 din 22.12.2022 – solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat
 • HCL NR. 148 din 22.12.2022 – solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat
 • HCL NR.149 din 22.12.2022 – solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat
 • HCL NR.150 din 22.12.2022 – solicitarea avizului pentru organizarea retelei scolare in municipiul Calafat pentru anul scolar 2023-2024
 • HCL NR.151 din 23.12.2022 – aprobarea TEMEI DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN MUNICIPIUL CALAFAT, JUDETUL DOLJ”
 • HCL NR.152 din 22.12.2022 – aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN MUNICIPIUL CALAFAT, JUDETUL DOLJ”
 • HCL NR.153 din 22.12.2022 – concesionarea Imobilului situat in Municipiul Calafat str.Traian, nr.43 (cladire + teren)
 • HCL NR.154 din 22.12.2022 – reglementarea unor aspecte privind Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social
 • HCL NR.155 din 22.12.2022 – avizul de amplasare a Garajului Woma
 • HCL NR.156 din 23.12.2022 – impozitele si taxele locale pe anul 2023
 • HCL NR.157 din 23.12.2022 – aprobarea „MODERNIZARE STRAZI CIUPERCENII VECHI”- MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE
 • HCL NR.158 din 23.12.2022 – aprobarea TEMEI DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „MODERNIZARE STRAZI CIUPERCENII VECHI”- MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE
 • HCL NR. 159 din 23.12.2022 – aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare strazi Ciupercenii Vechi”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
 • HCL NR. 160 din 23.12.2022 – aprobarea IMPLEMENTARII PROIECTULUI „MODERNIZARE STRAZI CIUPERCENII VECHI” – MODIFICARE TEMA DE PROIECTARE
 • HCL NR.161 din 23.12.2022 – stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale ,,Administratie’’ utilizate in aparatul a de specialitate al primarului municipiului Calafat, serviciul public comunitar pentru evidenta persoanelor, cabinetul primarului, precum si al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, incepand cu data de 01 ianuarie 2023
 • HCL NR.162 din 23.12.2022 – aprobarea achizitionarii unui raport de evaluare

H.C.L.1 din 05.01.2021

H.C.L.2 din 15.01.2021

H.C.L.3 din15.01.2021

H.C.L.4 din15.01.2021

H.C.L.6 din 28.01.2021

H.C.L.7 din 28.01.2021

H.C.L.8 din 28.01.2021

H.C.L.9 din 28.01.2021

H.C.L.10 din 25.02.2021

 H.C.L.11 din 25.02.2021

H.C.L.12 din 25.02.2021

H.C.L.13 din 25.02.2021

H.C.L.14 din 25.02.2021

H.C.L.15 din 25.02.2021

H.C.L.16 din 25.02.2021

H.C.L.17 din 25.02.2021

H.C.L.18 din 09.03.2021

H.C.L.19 din 09.03.2021

H.C.L.20 din 09.03.2021

H.C.L.21 din 09.03.2021

H.C.L.22 din 09.03.2021

H.C.L.23 din 25.03.2021

 H.C.L.24 din 25.03.2021

H.C.L.25 din 23.01.2021

H.C.L.26 din 31.03.2021 

H.C.L.27 din 31.03.2021 

H.C.L.28 din 31.03.2021 

H.C.L.29 din 31.03.2021 

H.C.L.30 din 31.03.2021

H.C.L. 33 din 29.04.2021,

H.C.L. 42 din 29.04.2021,

H.C.L. 43 din 29.04.2021

H.C.L.31 din 29.04.2021 – privind aprobarea bugetului local pe 2021

H.C.L.32 din 29.04.2021

H.C.L.34 din 29.04.2021

H.C.L.35 din 29.04.2021 

H.C.L.36 din 29.04.2021 

H.C.L.37 din 29.04.2021 

H.C.L.38 din 29.04.2021 

H.C.L.39 din 29.04.2021 

H.C.L.40 din 29.04.2021 

H.C.L.44 din 29.04.2021 

H.C.L.45 din 29.04.2021 

H.C.L.46 din 29.04.2021 

H.C.L.47 din 29.04.2021 

H.C.L.48 din 29.04.2021 

H.C.L.49 din 29.04.2021 

H.C.L.50 din 29.04.2021

H.C.L.51 din 27.05.2021

H.C.L.52 din 27.05.2021,

H.C.L.53 din 27.05.2021

H.C.L.54 din 27.05.2021

H.C.L.55 din 27.05.2021

H.C.L.56 din 27.05.2021

H.C.L.57 din 27.05.2021

H.C.L.58 din 27.05.2021

H.C.L.59 din 27.05.2021

H.C.L.61 din 27.05.2021 – pentru aprobarea proiectului „Achizitionarea echipamentelor specifice destinate crearii infrastructurii de agrement cu specific pescaresc in Municipiul Calafat”

HCL 62 din 18.06.2021 – privind conferirea titlului de cetatean de onoare al municipiului Calafat domnului Pop Alexandru

HCL 63 din 18.06.2021 – privind aprobarea utilizarii execedentului bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020

HCL 64 din 18.06.2021 – privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31.03.2021, datorate bugetului local al Municipiului Calafat si anexa HCL 64 din 18.06.2021

HCL 65 din 18.06.2021 – pentru aprobarea proiectului: „Strategia de dezvoltare durabila a municipiului Calafat 2021-2027” si „Portofoliul de proiecte, anexa nr. 1”

HCL 66 din 18.06.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind functionalitatea unui spatiu si anexa HCL 66 din 18.06.2021

HCL 67 din 18.06.2021 – privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unor terenuri aflate in intravilanul Municipiului Calafat pentru realizarea unui parc fotovoltaic si anexe HCL 67 din 18.06.2021

HCL 68 din 18.06.2021 – privind aprobarea concesionarii terenurilor situate in intravilanul Municipiului Calafat pentru realizarea unui parc fotovoltaic si anexe HCL 68 din 18.06.2021

HCL 69 din 18.06.2021 – privind inchirierea unui teren situat in municipiul Calafat, str.1 Mai, nr.1 H, judetul Dolj si anexe HCL 69 din 18.06.2021 – Caiet de sarcini

HCL 70 din 18.06.2021 – privind alipirea unor terenuri si anexa HCL 70 din 18.06.2021

HCL 71 din 18.06.2021 – privind inchirierea unui spatiu comercial situat in municipiul Calafat, str. Traian, bl I parter, judetul Dolj si anexe HCL 71 din 18.06.2021 – Caiet de sarcini pentru inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu comercial in Calafat, Traian, bl. I, parter

HCL 72 din 18.06.2021 – privind constituirea Comisiei de repartizare in vederea inchirierii a locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor apartinand Municipiului Calafat, precum si aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuintelor respectivesi anexa HCL 72 din 18.06.2021– privind repartizarea in vederea inchirierii locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor apartinand Municipiului Calafat

HCL 73 din 18.06.2021 – privind aprobarea infiintarii Targului Saptamanal in Municipiul Calafat, judetul Dolj. si anexe HCL 73 din 18.06.2021

HCL 74 din 18.06.2021 – privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Calafat domnului Voinea Stelian

HCL 75 din 18.06.2021 – pentru modificarea Hotararii nr. 97/29.12.2020, a Consiliului Local al municipiului Calafat privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Calafat

HCL 76 din 18.06.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri

HCL 77 din 18.06.2021 – privind acordarea unui mandat reprezentantului municipiului Calafat în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODOLJ” pentru a participa la lucrările ședinței adunării generale a asociaților

HCL 78 din 18.06.2021– privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Actionarilor la Compania de Apa “Oltenia” S.A. pentru participarea la lucrarile adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 06.07.2021

HCL 79 din 30.06.2021 – privind modificarea bugetului local pe anul 2021 si anexe HCL 79 din 30.06.2021 – situatia centralizata a obiectivelor de investitii pe 2021

HCL 80 din 30.06.2021  – privind modificarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2021 la Spitalul Municipal Calafat pe anul 2021 si anexa HCL 80 din 30.06.2021

HCL 81 din 30.06.2021– privind acordarea unui ajutor de urgenţă

HCL 82 din 30.06.2021  – pentru modificarea H.C.L. nr. 73/ 18.06.2021, privind aprobarea infiintarii Targului Saptamanal in Municipiul Calafat, judetul Dolj.si anexe HCL 82 din 30.06.2021– regulament pentru functionarea Targului Saptamanal

HCL 83 din 30.06.2021 – privind scutirea de la plata taxei de trafic greu pentru autovehiculele si utilajele cu masa mai mare de 7,50 to inregistrate la biroul taxe si impozite din cadrul Primariei Municipiului Calafat

HCL 84-2021 – privind modificarea bugetului local pe anul 2021 si anexa HCL 84 din 30.06.2021 – venituri pentru sectiunea de functionare si dezvoltare

HCL 85 din 05.08.2021 – privind modificarea bugetului local pe 2021

HCL 86 din 05.08.2021 – privind aprobarea casarii si valorificarii obiectelor de inventar si mijloacelor fixe din patrimoniul Municipiului Calafat rezultate in urma inventarierii din 31.12.2021

HCL 87 din 05.08.2021 – pentru aprobarea Proiectului Tehnic si a Devizului General pentru obiectivul de investitie: „Noduri secundare si tertiare mai bine conectate la reteaua centrala si globala TEN-T prin masuri comune CBC”

HCL 88 din 05.08.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind Planul de actiuni sau de lucrari de interes local care urmeaza a fi prestate de catre beneficiarii de ajutor social

HCL 89 din 05.08.2021 – privind stabilirea coeficientului de salarizare pentru functia contractuala de conducere de sef serviciu in cadru aparatului de specialitate al primarului

HCL 90 din 05.08.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Calafat si Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Politie Locala

HCL 91 din 05.08.2021 – privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea si inchirierea locuintelor construite prin ANL si aprobarea contractului cadru pentru inchirierea locuintelor ANL aflate in administrarea Municipiului Calafat

HCL 92 din 05.08.2021 – privind includerea unui imobil-teren in domeniul privat al Municipiului Calafat

HCL 93 din 05.08.2021 – privind stabilirea amplasamentului, „Adapost pentru cainii fara stapan din Municipiul Calafat, judetul Dolj”

HCL 94 din 05.08.2021 – privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Calafat si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestui serviciu

HCL 95 din 05.08.2021 – privind reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri

HCL 96 din 05.08.2021 – privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr. 15 bis, judetul Dolj

HCL 97 din 05.08.2021 – privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. Teilor (T. 109, P. 126), judetul Dolj

HCL 98 din 05.08.2021  – privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. Teilor (T. 109, P. 58/1), judetul Dolj

HCL 99 din 05.08.2021 – privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, in fata imobilului din str. Tudor Vladimirescu, nr. 111, judetul Dolj

HCL 100 din 05.08.2021 – privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipiului Calafat

HCL 101 din 12.08.2021 – privind modificarea bugetului local pe anul 2021

HCL 102 din 12.08.2021 – privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020

HCL 103 din 12.08.2021 – pentru instituirea taxei speciale de folosinta a domeniului public sau privat pentru amenajarea de terase sau gradini de vara

HCL 104 din 12.08.2021 – pentru completarea H.C.L. nr. 96/05-08-2021, privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. 22 Decembrie, nr. 15 bis, judetul Dolj

HCL 105 din 12.08.2021 – pentru completarea H.C.L. nr. 97/05-08-2021, privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. Teilor(T. 109, P. 126), judetul Dolj

HCL 106 din 12.08.2021 – pentru completarea H.C.L. nr. 98/05-08-2021, privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, str. Teilor(T. 109, P. 58/1), judetul Dolj

HCL 107 din 12.08.2021 – pentru completarea H.C.L. nr. 99/05-08-2021, privind inchirierea unui teren situat in Municipiul Calafat, in fata imobilului din str. Tudor Vladimirescu, nr. 111, Dolj

HCL 108 din 12.08.2021 – pentru desemnarea presedintelui de sedinta

HCL 110 din 31.08.2021– modificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

HCL 111 din 31.08.2021 – privind dezmembrarea unui teren

HCL 112 din 31.08.2021 – privind trecerea unui imobil – constructie din domeniul public al Municipiului Calafat in domeniul privat al Municipiului Calafat

HCL 113 din 31.08.2021 – privind trecerea unui imobil – constructie din domeniul public al Municipiului Calafat in domeniul privat al Municipiului Calafat

HCL 114 din 31.08.2021 – privind aprobarea unor documentatii cadastrale

HCL 115 din 31.08.2021 – privind aprobarea unor documentatii cadastrale

HCL 116 din 31.08.2021 – privind aprobarea achizitionarii unor rapoarte de evaluare a locuintelor situate in Municipiul Calafat cartier Tudor Vladimirescu

HCL 117 din 31.08.2021 – privind aprobarea achizitionarii unor rapoarte de evaluare a locuintelor situate in Municipiul Calafat cartier Tudor Vladimirescu

HCL118 din 31.08.2021 – privind reglemntarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri

HCL119 din 31.08.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind organizarea si aprobarea cheltuielilor prilejuite de manifestarea ROADELE TOAMNEI

HCL 120 din 31.08.2021- privind aprobarea Regulamentului de repartizare, organizare si functionare a parcarilor auto de resedinta in Municipiul Calafat, precum si atribuirea locurilor de parcare in zona centrala, respectiv bloc 4, bloc AB, bloc 18, bloc 6, judetul Dolj

HCL 121 din 14.09.2021 –  privind modificarea bugetului local pe anul 2021

HCL 122 din 14.09.2021 – privind modificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

HCL nr.123 din 30.09.2021 – privind modificarea bugetului local pe anul 2021

HCL nr.124 din 30.09.2021 – privind aprobarea executiei bugetare la data de 21.12.2020

HCL nr.125 din 30.09.2021 – privind aprobarea valorii totale actualizate, aprobarea cererii de finantare in cadrul Programului National de Investitii ANGHEL SALIGNY si aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie  MODERNIZARE STRAZI CIUPERCENII VECHI

HCL nr.126 din 30.09.2021 – privind aprobarea cererii de finantare in cadrul Programului National de Investitii ANGHEL SALIGNY si aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investitie  MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL-AMENAJAREA BULEVARDULUI HORIA,CLOSCA SI CRISAN-MUNICIPIUL CALAFAT, JUDETUL DOLJ

HCL nr.127 din 30.09.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind obiectivul de investitie  MODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL – AMENAJAREA BULEVARDULUI TUDOR VLADIMIRESCU,MUNICIPIUL CALAFAT,JUDETUL DOLJ

HCL nr.128 din 30.09.2021 – privind aprobarea achizitionrii unor rapoarte de evaluare pentru imobile

HCL nr.129 din 30.09.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri

HCL nr.130 din 30.09.2021 – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Calafat in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de stat cu personalitate juridica din Municipiul Calafat

HCL nr.131 din 30.09.2021 – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Calafat in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din Municipiul Calafat

HCL nr.132 din 30.09.2021 –  privind acordarea unui mandat special reprezentantului in AGA la Compania de Apa Oltenia SA pentru participarea la lucrarile adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 07.10.2021

HCL nr.133 din 30.09.2021 – privind solicitarea transferului unui bun cu titlu gratuit

HCL nr.134 din 30.09.2021 – privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipal Calafat

HCL nr.135 din 05.10.2021 – privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipal Calafat

HCL nr.136 din 05.10.2021 –  privind modificarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2021

HCL nr.137 din 15.10.2021 – pentru desemnarea presedintelui de sedinta

HCLnr.138 din 15.10.2021 – privind solicitarea prelungirii pana la data de 11.06.2022 a Scrisorii de garantie de FNGCIMM SA IFN nr.251/18.05.2020 in suma de 349.074,00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului de 349.074,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului “Achizitie echipamente pentru Directia Servicii de Utilitate Publica Calafat, Municipiul Calafat, judetul Dolj” in Municipiul Calafat, judetul Dolj, in baza contractului de finantare nerambursabila nr.C1920074X11141706797 din data de 11.12.2019, cu modificari si completari ulterioare, in favoarea Agentiei Nationale pentru Finantarea Investitiilor Rurale

HCL nr.139 din 15.10.2021 – privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” SA , a amplasamantului situate in Municipiul Calafat, str.Cobuz, nr.5, judetul Dolj si asigurarea conditiilor in vederea exeecutarii obiectivului de investitii “Construire cresa mica, municipiul Calafat, judetul Dolj”

HCL nr.140 din 15.10.2021 – privind mofificare bugetului local pe anul 2021

HCL nr.141 din 15.10.2021 – privind modificarea bugetului finantat partial sau integral din venituri proprii pe anul 2021

HCL nr.142 din 15.10.2021 – privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2021

HCL nr.143 din 15.10.2021 – privind aprobrea executiei bugetare la data de 30.06.2021

HCL nr.144 din 15.10.2021 – privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipal Calafat

H.C.L.nr.145 din 28.10.2021 – privind includerea in domneiul privat al Municipiului Calafat a unor imobile – terenuri

H.C.L.nr.146 din 28.10.2021 – privind darea in folosinta directa si gratuita  unui imobil-teren

H.C.L.nr.147 din 28.10.2021 – privind aprobarea intocmirii unei documentatii cadastrale (teren+constructie)

H.C.L.nr.148 din 28.10.2021 – privind reglementarea unor aspect privind angajarea unor zilieri

H.C.L.nr.149 din 28.10.2021 – privind acordarea unui mandat reprezentantului municipiului Calafat în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Oltenia” pentru a participa la lucrările ședinței adunării generale a asociaților din data de 15.11.2021

H.C.L.nr.150 din 28.10.2021– privind solicitarea de numire a unor membri in cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant din Municipiul Calafat

HCL 151 din 31.10.2021 – privind modificarea bugetului local pe anul 2021

HCL 152 din 25.11.2021 – privind modificarea bugetului local pe anul 2021

HCL 153 din 25.11.2021 – privind modificarea bugetului finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

HCL 154 din 25.11.2021 – privind aprobarea situatiei centralizatoare a activelor fixe corporale aflate in patrimoniul Municipiului Calafat la data de 31.12.2021

HCL 155 din 25.11.2021 – privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala –Compartiment Asistenta medicala comunitara din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HCL 156 din 25.11.2021 – privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Natioanala de Investitii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat in Municipiul Calafat, str.Cobuz, nr.5, judetul Dolj si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Proiect tip-Construire cresa mica, Municipiul Calafat, strada Cobuz, nr.5 fost tarlaua 91, ;parcela 1,parcela 2, judetul Dolj”

HCL 157 din 25.11.2021 – privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Natioanala de Investitii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat in Municipiul Calafat, str.A.I.Cuza nr.5A, si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Construire baza sportive TIP1,str.AI Cuza,nr.5A ,  municipiul Calafat, judetul Dolj”

HCL 158 din 25.11.2021 – privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 in municipiul Calafat

HCL 159 din 25.11.2021 – privind solicitarea avizului pentru organizarea retelei scolare in municipiul Calafat pentru anul scolar 2022-2023

HCL 160 din 25.11.2021 – privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “ INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUIRE GAZE NATURALE IN MUNICIPIUL CALAFAT, JUDETUL DOLJ”

HCL 161 din 25.11.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri

HCL 162 din 25.11.2021 – privind includerea in domeniul privat al municipiului Calafat a unor imobile-constructii

HCL 163 din 25.11.2021 – privind aprobarea  Regulamentului de amplasare a mijloacelor de publicitate in municipiul Calafat

HCL 164 din 25.11.2021 – privind includerea in domeniul public al municipiului Calafat a unui imobil- teren

HCL 165 din 25.11.2021 – privind actualizarea si includerea unor bunuri in domeniul public al municipiului Calafat

HCL 166 din 25.11.2021 – privind aprobarea tarifului orar pentru inchirierea buldoexcavatorului , marca VOLVO

HCL 167 din 25.11.2021 – privind reglementarea unor aspecte privind functionarea cimitirelor aflate pe raza teritoriala a Municipiului Calafat

HCL 168 din 25.11.2021 – privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Compania de Apa “Oltenia” SA pentru participarea la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.11.2021

HCL 169 din 25.11.2021 – privind aprobarea cheltuielilor prilejuite de sarbatoarea Zilei Nationale a Romaniei si a sarbatorilor de iarna

HCL 170 din 25.11.2021 – privind desemnarea presedintelui de sedinta

HCL 171 din 25.11.2021 – privind solicitarea de modificare a statului de functii al Spitalului Municipal Calafat

HCL 172 din 25.11.2021 – privind mandatarea reprezentantului Municipiului Calafat in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECODOLJ”, pentru a participa la lucrarile sedintei Consiliului Director al Asociatiei din data de 03.12.2021

HCL 173 din 25.11.2021 – privind solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat

HCL 174 din 20.12.2021 – privind solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli a Mun.Calafat

HCL 175 din 20.12.2021 – privind executis bugetara la data de 30.09.2021

HCL 176 din 20.12.2021 – privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Biserica Adormirea Maicii Domnului Calafat

HCL 177 din 20.12.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind Planul de actiuni sau de lucrari de interes local care urmeaza a fi prestate de catre beneficiarii de ajutor social

HCL 178 din 20.12.2021 – privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru Punctele Termice din Municipiul Calafat

HCL 179 din 20.12.2021 – privind aprobarea achizitionarii unor servicii de evaluare

HCL 180 din 20.12.2021 – privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Spitalului Mun. Calafat

HCL 181 din 20.12.2021 – privind aprobarea trecerii din domeniul privat al mun. Calafat in domeniul public al mun. Calafat a terenului in supr.de 7.753 mp. situat in str. Cobuz, nr. 5, jud. Dolj

HCL 182 din 20.12.2021 – pentru reglementarea unor aspecte privind angajarea unor zilieri

HCL 183 din 21.12.2021 – pentru desemnarea presedintelui de sedinta

HCL 184 din 21.12.2021 – privind solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat

HCL 185 din 21.12.2021 – privind impozitele si taxele locale pentru anul 2021

HCL 186 din 21.12.2021 – privind aprobarea raportului de evaluare pentru Punctul termic nr. 13 din Municipiul Calafat

H.C.L.1 din 30.01.2020

H.C.L.2 din 30.01.2020

H.C.L.3 din 30.01.2020

H.C.L.4 din 30.01.2020

H.C.L.5 din 30.01.2020

H.C.L.6 din 30.01.2020

H.C.L.7 din 18.02.2020

H.C.L.8 din 27.02.2020

H.C.L.9 din 27.02.2020

H.C.L.10 din 27.02.2020

H.C.L.11 din 27.02.2020

H.C.L.12 din 27.02.2020

H.C.L.13 din 27.02.2020

H.C.L.14 din 02.03.2020

H.C.L.15 din 02.02.2020

H.C.L.16 din 13.03.2020

H.C.L.17 din 14.03.2020

H.C.L.18 din 02.04.2020

H.C.L.19 din 02.04.2020

H.C.L.20 din 02.04.2020

H.C.L.21 din 02.04.2020

H.C.L.22 din 13.04.2020

H.C.L.23 din 13.04.2020

H.C.L.24 din 13.04.2020

H.C.L.25 din 13.04.2020

H.C.L.26 din 13.04.2020

H.C.L.27 din 13.04.2020

H.C.L.28 din 15.04.2020

H.C.L.29 din 30.04.2020

H.C.L.30 din 30.04.2020

H.C.L.31 din 30.04.2020

H.C.L.32 din 30.04.2020

H.C.L.33 din 30.04.2020

H.C.L.34 din 12.05.2020

H.C.L.35 din 12.05.2020

H.C.L.36 din 20.05.2020

H.C.L.37 din 30.05.2020

H.C.L.38 din 30.05.2020

H.C.L.39 din 30.05.2020

H.C.L.40 din 30.05.2020

H.C.L.41 din 30.05.2020

H.C.L.42 din 30.05.2020

H.C.L.43 din 30.05.2020

H.C.L.44 din 30.05.2020

H.C.L.45 din 30.05.2020

H.C.L.46 din 30.05.2020

H.C.L.47 din 30.05.2020

H.C.L.48 din 16.06.2020

H.C.L.49 din 30.06.2020

H.C.L.50 din 30.06.2020

H.C.L.51 din 30.06.2020

H.C.L.52 din 30.06.2020

H.C.L.53 din 30.06.2020

H.C.L.54 din 13.07.2020

H.C.L.55 din 13.07.2020

H.C.L.56 din 13.07.2020

H.C.L.57 din 13007.2020

H.C.L.58 din 13.07.2020

H.C.L.59 din 13.07.2020

H.C.L.60 din 30.07.2020

H.C.L.61 din 30.07.2020

H.C.L.62 din 30.07.2020

H.C.L.63 din 30.07.2020

H.C.L.64 din 30.07.2020

H.C.L.65 din 14.08.2020

H.C.L.66 din 14.08.2020

H.C.L.67 din 14.08.2020

H.C.L.68 din 14.08.2020

H.C.L. nr.69 din data de 10.09.2020

H.C.L.70 din 10.09.2020

H.C.L.71 din 14.09.2020

H.C.L.72 din 14.09.2020

H.C.L.73 din 31.10.2020

H.C.L.74 din 31.10.2020

H.C.L. 75 din 24.11.2020

H.C.L.76 din 24.11.2020

H.C.L.77 din 24.11.2020

H.C.L.78 din 24.11.2020

H.C.L.79 din 24.11.2020

H.C.L.80 din 24.11.2020

H.C.L.81 din 24.11.2020

H.C.L.82 din 24.11.2020

H.C.L.83 din 24.11.2020

H.C.L.84 din 24.11.2020

H.C.L.85 din 24.11.2020

H.C.L.86 din 24.11.2020

H.C.L.87 din 24.11.2020

H.C.L.88 din 24.11.2020

H.C.L.89 din 22.12.2020

H.C.L.90 din 22.2.2020

H.C.L.91 din 22.12.2020

H.C.L.92 din 22.12.2020

H.C.L.93 din 22.12.2020

H.C.L.94 din 29.12.2020

H.C.L.95 din 29.12.2020

H.C.L.96 din 29.12.2020

H.C.L.97 din 29.12.2020

H.C.L.98 din 29.12.2020

H.C.L.99 din 29.12.2020

H.C.L.100 din 29.12.2020

H.C.L.101 din 29.12.2020

H.C.L.102 din 29.12.2020

H.C.L.103 din 29.12.2020

H.C.L.104 din 29.12.2020

H.C.L.105 din 29.12.2020

H.C.L.1 din 09.01.2019

H.C.L.2 din 09.01.2019

H.C.L.3 din 09.01.2019

H.C.L.4 din 22.01.2019

H.C.L.5 din 22.01.2019

H.C.L.6 din 22.01.2019

H.C.L.7 din 22.01.2019

H.C.L.8 din 22.01.2019

H.C.L.9 din 02.07.2019

H.C.L.9 din 22.01.2019

H.C.L.10 din 22.01.2019

H.C.L.11 din 28.01.2019

H.C.L.12 din 28.01.2019

H.C.L.13 din 28.01.2019

H.C.L.14 din 28.01.2019

H.C.L.15 din 28.01.2019

H.C.L.16 din 28.01.2019

H.C.L.17 din 25.02.2019

H.C.L.18 din 28.02.2019

H.C.L.19 din 25.02.2019

H.C.L.20 din 25.02.2019

H.C.L.21 din 25.02.2019

H.C.L.22 din 25.02.2019

H.C.L.23 din 28.03.2019

H.C.L.24 din 28.03.2019

H.C.L.25 din 28.03.2019

H.C.L.26 din 28.03.2016

H.C.L.27 din 28.03.2019

H.C.L.28 din 11.04.2019

H.C.L.29 din 11.04.2019

H.C.L.30 din 11.04.2019

H.C.L.31 din 11.04.2019

H.C.L.32 din 11.04.2019

H.C.L.33 din 11.04.2019

H.C.L.34 din 11.04.2019

H.C.L.35 din 15.04.2019

H.C.L.36 din 15.04.2019

H.C.L.37 din 15.04.2019

H.C.L.38 din 15.04.2019

H.C.L.39 din 08.05.2019

H.C.L.40 din 08.05.2019

H.C.L.41 din 08.05.2019

H.C.L.42 din 08.05.2019

H.C.L.43 din 08.05.2019

H.C.L.44 din 08.05.2019

H.C.L.45 din 08.05.2019.

H.C.L.46 din 08.05.2019

H.C.L.47 din 08.05.2019

H.C.L.48 din 08.05.2019

H.C.L.49 din 08.05.2019

H.C.L.50 din 08.05.2019

H.C.L.51 din 13.05.2019

H.C.L.52 din 13.05.2019

H.C.L.53 din 13.05.2019

H.C.L.54 din 29.05.2019

H.C.L.55 din 29.05.2019

H.C.L.56 din 05.06.2019

H.C.L.58 din 10.06.2019

H.C.L.57 din data de 10.06.2019

H.C.L.nr.59 din 13.06.2019

H.C.L.nr.60 din 13.06.2019

H.C.L.61 din 20.06.2019

H.C.L.62 din 20.06.2019

H.C.L.63 din 27.06.2019

H.C.L.64 din 27.06.2019

H.C.L.65 din 27.06.2019

H.C.L.66 din 27.06.2019

H.C.L.67 din 27.06.2019

H.C.L.68 din 27.06.2019

H.C.L.69 din 27.06.2019

H.C.L.70 din 27.06.2019

H.C.L.71 din 27.06.2019

H.C.L.72 din 27.06.2019

H.C.L.74 din 28.06.2019

H.C.L.75 din 28.06.2019

H.CL.73 din 28.06.2019

H.C.L.76 din 10.07.2019

H.C.L.77 din 10.07.2019

H.C.L.78din 15.07.2019

H.C.L.79 din 15.07.2019

H.C.L.80 din 22.07.2019

H.C.L.81 din 22.07.2019

H.C.L.82 din 22.07.2019

H.C.L.83 din 22.07.2019

H.C.L.84 din 22.07.2019

H.C.L.85 din 22.07.2019

H.C.L.86 din 22.07.2019

H.C.L.87 din 22.07.2019

H.C.L.88 din 30.07.2019

H.C.L.89 din 30.07.2019

H.C.L.90 din 30.07.2019

H.C.L.91 din 30.07.2019

H.C.L.92 din 30.07.2019

H.C.L.93 din 30.07.2019

H.C.L.94 din 30.07.2019

H.C.L.95din 30.07.2019

H.C.L.96 din 26.08.2019

H.C.L.97 din 31.08.2019

H.C.L.98 din 31.08.2019

H.C.L.99 din 31.08.2019

H.C.L.100 din 31.08.2019

H.C.L.101 din 31.08.2019

H.C.L.102 din 31.08.2019

H.C.L.103 din 31.08.2019

H.C.L.104 din 31.08.2019

H.C.L.105 din 11.09.2019

H.C.L.106 din 11.09.2019

H.C.L.107 din 11.09.2019

H.C.L.108 din 11.09.2019

H.C.L.109 din 11.09.2019

H.C.L.110 din 11.09.2019

H.C.L.111 din 11.09.2019

H.C.L.112 din 11.09.2019

H.C.L.113 din 11.09.2019

H.C.L.114 din 30.09.2019

H.C.L.115 din 30.09.2019

H.C.L.116 din 30.09.2019

H.C.L.117 din 30.09.2019

H.C.L.118 din 30.09.2019

H.C.L.119 din 30.09.2019

H.C.L.120 din 30.09.2019

H.C.L.121 din 30.09.2019

H.C.L.122 din 30.09.2019

H.C.L.123 din 30.09.2019

H.C.L.124 din 30.09.2019

H.C.L.125 din 30.09.2019

H.C.L.126 din 29.10.2019

H.C.L.127 din 29.10.2019

H.C.L.128 din 29.10.2019

H.C.L.129 din 29.10.2019

H.C.L.130 din 29.10.2019

H.C.L.131 din 29.10.2019

H.C.L.132 din 29.10.2019

H.C.L.133 din 29.10.2019

H.C.L.134 din 29.10.2019

H.C.L.135 din 29.10.2019

H.C.L.136 din 29.10.2019

H.C.L.137 din 29.10.2019

H.C.L.138 din 29.10.2019

H.C.L.139 din 18.11.2019

H.C.L.140 din 18.11.2019

H.C.L.141 din 18.11.2019

H.C.L.142 din 28.11.2019

H.C.L.143 din 28.11.2019

H.C.L.144 din 28.11.2019

H.C.L.145 din 28.11.2019

H.C.L.146 din 28.11.2019

H.C.L.147 din 28.11.2019

H.C.L.148 din 09.12.2019

H.C.L.149 din 19.12.2019

H.C.L.150 din 19.12.2019

H.C.L.151 din 19.12.2019

H.C.L.152 din 19.12.2019

H.C.L.153 din 19.12.2019

H.C.L.154 din 23.12.2019

H.C.L.155 din 23.12.2019

Hotararea Consiliului Local Nr.1

Hotararea Consiliului Local Nr.2

Hotararea Consiliului Local Nr.3

Hotararea Consiliului Local Nr.4

Hotararea Consiliului Local Nr.5

Hotararea Consiliului Local Nr.6

Hotararea Consiliului Local Nr.7

Hotararea Consiliului Local Nr.8

Hotararea Consiliului Local Nr.9

Hotararea Consiliului Local Nr.10

Hotararea Consiliului Local Nr.11

Hotararea Consiliului Local Nr.12

Hotararea Consiliului Local Nr.13

Hotararea Consiliului Local Nr.14

Hotararea Consiliului Local Nr.15

Hotararea Consiliului Local Nr.16

Hotararea Consiliului Local Nr.17

Hotararea Consiliului Local Nr.18

Hotararea Consiliului Local Nr. 19

Hotararea Consiliului local Nr.21

Hotararea Consiliului Local Nr.22

Hotararea Consiliului Local nr.23

Hotararea Consiliului Local Nr.24

Hotararea Consiliului Local Nr.25

Hotararea Consiliului Local Nr.26

Hotararea Consiliului Local Nr.27

Hotararea Consiliului Local Nr.28

Hotararea Consiliului Local Nr.29

Hotararea Consiliului Local Nr.30

Hotararea Consiliului Local Nr.31

Hotararea Consiliului Local Nr.32

Hotararea Consiliului Local Nr.33

Hotararea Consiliului Local Nr.34

Hotararea consiliului Local Nr.35

Hotararea Consiliului Local Nr.36

Hotararea Consiliului Local Nr.37

Hotararea Consiliului Local Nr.20

Hotararea Consiliului Local Nr.38

Hotararea Consiliului Local Nr.39

Hotararea Consiliului Local Nr.40

Hotararea Consiliului Local Nr.41

Hotararea Consiliului Local Nr.42

Hotararea Consiliului Local Nr.43

Hotararea Consiliului Local Nr.44

Hotararea Consiliului Local Nr.45

Hotararea Consiliului Local Nr.46

Hotararea Consiliului Local Nr.47

Hotararea Consiliului Local Nr.48

Hotararea Consiliului Local Nr.49

Hotararea Consiliului Local Nr.50

Hotararea Consiliului Local Nr.51

Hotararea Consiliului Local Nr.52

Hotararea Consiliului Local Nr.53

Hotararea Consiliului Local Nr.54

Hotararea Consiliului Local Nr.55

Hotararea Consiliului Local Nr.56

Hotararea Consiliului Local Nr.57

Hotararea Consiliului Local Nr.58

Hotararea Consiliului Local Nr.59

Hotararea Consiliului Local Nr.60

Hotararea Consiliului Local Nr.61

H.C.L.62 din 26.04.2018

Hotararea Consiliului Local Nr.63

Hotararea Consiliului Local Nr.64

Hotararea Consiliului Local Nr.65

Hotararea Consiliului Local Nr.66

Hotararea Consiliului Local Nr.67

Hotararea Consiliului Local Nr.68

Hotararea Consiliului Local Nr.69

Hotararea Consiliului Local Nr.70

Hotararea Consiliului Local Nr.71

Hotararea Consiliului Local Nr.72

Hotararea Consiliului Local Nr.73

Hotararea Consiliului Local Nr.74

Hotararea Consiliului Local Nr.75

Hotararea Consiliului Local Nr.76

Hotararea Consiliului Local nr.77

Hotararea Consiliului local nr.78

H.C.L.80 din 10.05.2018

H.C.L.81 din 14.05.2018

H.C.L.82 din 14.05.2018

H.C.L.83 din 31.05.2018

H.C.L.84 din 31.05.2018

H.C.L.85 din 31.05.2018

H.C.L.86 din 31.05.2018

H.C.L.87 din 31.05.2018

H.C.L.88 din 28.06.2018

H.C.L.89 din 28.06.2018

H.C.L.90 din 28.06.2018

H.C.L.91 din 28.06.2018

H.C.L.92 din 28.06.2018

H.C.L.93 din 28.06.2018

H.C.L.94 din 28.06.2018

H.C.L.95 din 28.06.2018

H.C.L.96 din 28.06.2018

H.C.L.97 din 28.06.2018

H.C.L.98 din 28.06.2018

H.C.L.99 din 02.07.2018

H.C.L.100 din 09.07.2018

H.C.L.101 din 09.07.2018

H.C.L.102 din 31.07.2018

H.C.L.103 din 31.07.2018

H.C.L.104 din 31.07.2018

H.C.L.105 din 31.07.2018

H.C.L.106 din 31.07.2018

H.C.L.107 din 31.07.2018

H.C.L.108 din 31.07.2018

H.C.L.109 din 31.07.2018

H.C.L.110 din 31.07.2018

H.C.L.111 din 10.08.2018

H.C.L.112 din 12.08.2018

H.C.L.113 din 21.08.2018

H.C.L.114 din 31.08.2018

H.C.L.115 din 31.08.2018

H.C.L.116 din 31.08.2018

H.C.L.117 din 31.08.2018

H.C.L.120 din 13.09.2018

H.C.L.119 din 13.09.2018

H.C.L.118 din 31.08.2018

H.C.L.121 din 13.09.2018

H.C.L.122 din 13.09.2018

H.C.L.123 din 13.09.2018

H.C.L.124 din 13.09.2018

H.C.L.125 din 26.09.2018

H.C.L.126 din 26.09.2018

H.C.L.127 din 26.09.2018

H.C.L.128 din 26.09.2018

H.C.L.129 din 26.09.2018

H.C.L.130 din 26.09.2018

H.C.L.131 din 25.10.2018

H.C.L.132 din 25.10.2018

H.C.L.133 din 30.10.2018

H.C.L.134 din 30.10.2018

H.C.L.135 din 30.10.2018

H.C.L.136 din 30.10.2018

H.C.L.137 din 30.102018

H.C.L.138 din 30.10.2018

H.C.L.139 din 30.10.2018

H.C.L.140 din 30.10.2018

H.C.L.141 din 30.10.2018

H.C.L.142 din 30.10.2018

H.C.L.143 din 30.10.2018

H.C.L.144 din 30.10.2018

H.C.L.145 din 30.10.2018

H.C.L.146 din 30.10.2018

H.C.L.147 din 30.10.2018

H.C.L.148 din 30.10.2018

H.C.L.149 din 30.10.2018

H.C.L.150 din 19.11.2018

H.C.L.151 din 19.11.2018

H.C.L.158 din 2018

H.C.L.157 din 2018

H.C.L.156 din 2018

H.C.L.155 din 2018

H.C.L.154 din 2018

H.C.L.153 din 2018

H.C.L.152 din 2018

H.C.L.159 din 23.11.2018

H.C.L.160 din 23.11.2018

H.C.L.161 din 27.11.2018

H.C.L.162 din 27.11.2018

H.C.L.163 din 27.11.2018

H.C.L.164 din 27.11.2019

H.C.L.165 din 04.12.2018

H.C.L.179 din 21.12.2018

H.C.L.181 din 21.12.2018

H.C.L.166 din 04.12.2018

H.C.L.167 din 07.12.2018

H.C.L.168 din 07.12.2018

H.C.L.169 din 07.12.2018

H.C.L.170 din 07.12.2018

H.C.L.171 din 07.12.2018

H.C.L.172 din 17.12.2018

H.C.L.173 din 17.12.2018

H.C.L.174 din 17.12.2018

H.C.L.175 din 17.12.2018

H.C.L.176 din 17.12.2018

H.C.L.177 din 21.12.2018

H.C.L.178 din 21.12.2018

Sari la conținut