12 mai, 2021

Hotarari Consiliul Local

H.C.L.1 din 30.01.2020

H.C.L.2 din 30.01.2020

H.C.L.3 din 30.01.2020

H.C.L.4 din 30.01.2020

H.C.L.5 din 30.01.2020

H.C.L.6 din 30.01.2020

H.C.L.7 din 18.02.2020

H.C.L.8 din 27.02.2020

H.C.L.9 din 27.02.2020

H.C.L.10 din 27.02.2020

H.C.L.11 din 27.02.2020

H.C.L.12 din 27.02.2020

H.C.L.13 din 27.02.2020

H.C.L.14 din 02.03.2020

H.C.L.15 din 02.02.2020

H.C.L.16 din 13.03.2020

H.C.L.17 din 14.03.2020

H.C.L.18 din 02.04.2020

H.C.L.19 din 02.04.2020

H.C.L.20 din 02.04.2020

H.C.L.21 din 02.04.2020

H.C.L.22 din 13.04.2020

H.C.L.23 din 13.04.2020

H.C.L.24 din 13.04.2020

H.C.L.25 din 13.04.2020

H.C.L.26 din 13.04.2020

H.C.L.27 din 13.04.2020

H.C.L.28 din 15.04.2020

H.C.L.29 din 30.04.2020

H.C.L.30 din 30.04.2020

H.C.L.31 din 30.04.2020

H.C.L.32 din 30.04.2020

H.C.L.33 din 30.04.2020

H.C.L.34 din 12.05.2020

H.C.L.35 din 12.05.2020

H.C.L.36 din 20.05.2020

H.C.L.37 din 30.05.2020

H.C.L.38 din 30.05.2020

H.C.L.39 din 30.05.2020

H.C.L.40 din 30.05.2020

H.C.L.41 din 30.05.2020

H.C.L.42 din 30.05.2020

H.C.L.43 din 30.05.2020

H.C.L.44 din 30.05.2020

H.C.L.45 din 30.05.2020

H.C.L.46 din 30.05.2020

H.C.L.47 din 30.05.2020

H.C.L.48 din 16.06.2020

H.C.L.49 din 30.06.2020

H.C.L.50 din 30.06.2020

H.C.L.51 din 30.06.2020

H.C.L.52 din 30.06.2020

H.C.L.53 din 30.06.2020

H.C.L.54 din 13.07.2020

H.C.L.55 din 13.07.2020

H.C.L.56 din 13.07.2020

H.C.L.57 din 13007.2020

H.C.L.58 din 13.07.2020

H.C.L.59 din 13.07.2020

H.C.L.60 din 30.07.2020

H.C.L.61 din 30.07.2020

H.C.L.62 din 30.07.2020

H.C.L.63 din 30.07.2020

H.C.L.64 din 30.07.2020

H.C.L.65 din 14.08.2020

H.C.L.66 din 14.08.2020

H.C.L.67 din 14.08.2020

H.C.L.68 din 14.08.2020

H.C.L. nr.69 din data de 10.09.2020

H.C.L.70 din 10.09.2020

H.C.L.71 din 14.09.2020

H.C.L.72 din 14.09.2020

H.C.L.73 din 31.10.2020

H.C.L.74 din 31.10.2020

H.C.L. 75 din 24.11.2020

H.C.L.76 din 24.11.2020

H.C.L.77 din 24.11.2020

H.C.L.78 din 24.11.2020

H.C.L.79 din 24.11.2020

H.C.L.80 din 24.11.2020

H.C.L.81 din 24.11.2020

H.C.L.82 din 24.11.2020

H.C.L.83 din 24.11.2020

H.C.L.84 din 24.11.2020

H.C.L.85 din 24.11.2020

H.C.L.86 din 24.11.2020

H.C.L.87 din 24.11.2020

H.C.L.88 din 24.11.2020

H.C.L.89 din 22.12.2020

H.C.L.90 din 22.2.2020

H.C.L.91 din 22.12.2020

H.C.L.92 din 22.12.2020

H.C.L.93 din 22.12.2020

H.C.L.94 din 29.12.2020

H.C.L.95 din 29.12.2020

H.C.L.96 din 29.12.2020

H.C.L.97 din 29.12.2020

H.C.L.98 din 29.12.2020

H.C.L.99 din 29.12.2020

H.C.L.100 din 29.12.2020

H.C.L.101 din 29.12.2020

H.C.L.102 din 29.12.2020

H.C.L.103 din 29.12.2020

H.C.L.104 din 29.12.2020

H.C.L.105 din 29.12.2020

H.C.L.1 din 09.01.2019

H.C.L.2 din 09.01.2019

H.C.L.3 din 09.01.2019

H.C.L.4 din 22.01.2019

H.C.L.5 din 22.01.2019

H.C.L.6 din 22.01.2019

H.C.L.7 din 22.01.2019

H.C.L.8 din 22.01.2019

H.C.L.9 din 02.07.2019

H.C.L.9 din 22.01.2019

H.C.L.10 din 22.01.2019

H.C.L.11 din 28.01.2019

H.C.L.12 din 28.01.2019

H.C.L.13 din 28.01.2019

H.C.L.14 din 28.01.2019

H.C.L.15 din 28.01.2019

H.C.L.16 din 28.01.2019

H.C.L.17 din 25.02.2019

H.C.L.18 din 28.02.2019

H.C.L.19 din 25.02.2019

H.C.L.20 din 25.02.2019

H.C.L.21 din 25.02.2019

H.C.L.22 din 25.02.2019

H.C.L.23 din 28.03.2019

H.C.L.24 din 28.03.2019

H.C.L.25 din 28.03.2019

H.C.L.26 din 28.03.2016

H.C.L.27 din 28.03.2019

H.C.L.28 din 11.04.2019

H.C.L.29 din 11.04.2019

H.C.L.30 din 11.04.2019

H.C.L.31 din 11.04.2019

H.C.L.32 din 11.04.2019

H.C.L.33 din 11.04.2019

H.C.L.34 din 11.04.2019

H.C.L.35 din 15.04.2019

H.C.L.36 din 15.04.2019

H.C.L.37 din 15.04.2019

H.C.L.38 din 15.04.2019

H.C.L.39 din 08.05.2019

H.C.L.40 din 08.05.2019

H.C.L.41 din 08.05.2019

H.C.L.42 din 08.05.2019

H.C.L.43 din 08.05.2019

H.C.L.44 din 08.05.2019

H.C.L.45 din 08.05.2019.

H.C.L.46 din 08.05.2019

H.C.L.47 din 08.05.2019

H.C.L.48 din 08.05.2019

H.C.L.49 din 08.05.2019

H.C.L.50 din 08.05.2019

H.C.L.51 din 13.05.2019

H.C.L.52 din 13.05.2019

H.C.L.53 din 13.05.2019

H.C.L.54 din 29.05.2019

H.C.L.55 din 29.05.2019

H.C.L.56 din 05.06.2019

H.C.L.58 din 10.06.2019

H.C.L.57 din data de 10.06.2019

H.C.L.nr.59 din 13.06.2019

H.C.L.nr.60 din 13.06.2019

H.C.L.61 din 20.06.2019

H.C.L.62 din 20.06.2019

H.C.L.63 din 27.06.2019

H.C.L.64 din 27.06.2019

H.C.L.65 din 27.06.2019

H.C.L.66 din 27.06.2019

H.C.L.67 din 27.06.2019

H.C.L.68 din 27.06.2019

H.C.L.69 din 27.06.2019

H.C.L.70 din 27.06.2019

H.C.L.71 din 27.06.2019

H.C.L.72 din 27.06.2019

H.C.L.74 din 28.06.2019

H.C.L.75 din 28.06.2019

H.CL.73 din 28.06.2019

H.C.L.76 din 10.07.2019

H.C.L.77 din 10.07.2019

H.C.L.78din 15.07.2019

H.C.L.79 din 15.07.2019

H.C.L.80 din 22.07.2019

H.C.L.81 din 22.07.2019

H.C.L.82 din 22.07.2019

H.C.L.83 din 22.07.2019

H.C.L.84 din 22.07.2019

H.C.L.85 din 22.07.2019

H.C.L.86 din 22.07.2019

H.C.L.87 din 22.07.2019

H.C.L.88 din 30.07.2019

H.C.L.89 din 30.07.2019

H.C.L.90 din 30.07.2019

H.C.L.91 din 30.07.2019

H.C.L.92 din 30.07.2019

H.C.L.93 din 30.07.2019

H.C.L.94 din 30.07.2019

H.C.L.95din 30.07.2019

H.C.L.96 din 26.08.2019

H.C.L.97 din 31.08.2019

H.C.L.98 din 31.08.2019

H.C.L.99 din 31.08.2019

H.C.L.100 din 31.08.2019

H.C.L.101 din 31.08.2019

H.C.L.102 din 31.08.2019

H.C.L.103 din 31.08.2019

H.C.L.104 din 31.08.2019

H.C.L.105 din 11.09.2019

H.C.L.106 din 11.09.2019

H.C.L.107 din 11.09.2019

H.C.L.108 din 11.09.2019

H.C.L.109 din 11.09.2019

H.C.L.110 din 11.09.2019

H.C.L.111 din 11.09.2019

H.C.L.112 din 11.09.2019

H.C.L.113 din 11.09.2019

H.C.L.114 din 30.09.2019

H.C.L.115 din 30.09.2019

H.C.L.116 din 30.09.2019

H.C.L.117 din 30.09.2019

H.C.L.118 din 30.09.2019

H.C.L.119 din 30.09.2019

H.C.L.120 din 30.09.2019

H.C.L.121 din 30.09.2019

H.C.L.122 din 30.09.2019

H.C.L.123 din 30.09.2019

H.C.L.124 din 30.09.2019

H.C.L.125 din 30.09.2019

H.C.L.126 din 29.10.2019

H.C.L.127 din 29.10.2019

H.C.L.128 din 29.10.2019

H.C.L.129 din 29.10.2019

H.C.L.130 din 29.10.2019

H.C.L.131 din 29.10.2019

H.C.L.132 din 29.10.2019

H.C.L.133 din 29.10.2019

H.C.L.134 din 29.10.2019

H.C.L.135 din 29.10.2019

H.C.L.136 din 29.10.2019

H.C.L.137 din 29.10.2019

H.C.L.138 din 29.10.2019

H.C.L.139 din 18.11.2019

H.C.L.140 din 18.11.2019

H.C.L.141 din 18.11.2019

H.C.L.142 din 28.11.2019

H.C.L.143 din 28.11.2019

H.C.L.144 din 28.11.2019

H.C.L.145 din 28.11.2019

H.C.L.146 din 28.11.2019

H.C.L.147 din 28.11.2019

H.C.L.148 din 09.12.2019

H.C.L.149 din 19.12.2019

H.C.L.150 din 19.12.2019

H.C.L.151 din 19.12.2019

H.C.L.152 din 19.12.2019

H.C.L.153 din 19.12.2019

H.C.L.154 din 23.12.2019

H.C.L.155 din 23.12.2019

Hotararea Consiliului Local Nr.1

Hotararea Consiliului Local Nr.2

Hotararea Consiliului Local Nr.3

Hotararea Consiliului Local Nr.4

Hotararea Consiliului Local Nr.5

Hotararea Consiliului Local Nr.6

Hotararea Consiliului Local Nr.7

Hotararea Consiliului Local Nr.8

Hotararea Consiliului Local Nr.9

Hotararea Consiliului Local Nr.10

Hotararea Consiliului Local Nr.11

Hotararea Consiliului Local Nr.12

Hotararea Consiliului Local Nr.13

Hotararea Consiliului Local Nr.14

Hotararea Consiliului Local Nr.15

Hotararea Consiliului Local Nr.16

Hotararea Consiliului Local Nr.17

Hotararea Consiliului Local Nr.18

Hotararea Consiliului Local Nr. 19

Hotararea Consiliului local Nr.21

Hotararea Consiliului Local Nr.22

Hotararea Consiliului Local nr.23

Hotararea Consiliului Local Nr.24

Hotararea Consiliului Local Nr.25

Hotararea Consiliului Local Nr.26

Hotararea Consiliului Local Nr.27

Hotararea Consiliului Local Nr.28

Hotararea Consiliului Local Nr.29

Hotararea Consiliului Local Nr.30

Hotararea Consiliului Local Nr.31

Hotararea Consiliului Local Nr.32

Hotararea Consiliului Local Nr.33

Hotararea Consiliului Local Nr.34

Hotararea consiliului Local Nr.35

Hotararea Consiliului Local Nr.36

Hotararea Consiliului Local Nr.37

Hotararea Consiliului Local Nr.20

Hotararea Consiliului Local Nr.38

Hotararea Consiliului Local Nr.39

Hotararea Consiliului Local Nr.40

Hotararea Consiliului Local Nr.41

Hotararea Consiliului Local Nr.42

Hotararea Consiliului Local Nr.43

Hotararea Consiliului Local Nr.44

Hotararea Consiliului Local Nr.45

Hotararea Consiliului Local Nr.46

Hotararea Consiliului Local Nr.47

Hotararea Consiliului Local Nr.48

Hotararea Consiliului Local Nr.49

Hotararea Consiliului Local Nr.50

Hotararea Consiliului Local Nr.51

Hotararea Consiliului Local Nr.52

Hotararea Consiliului Local Nr.53

Hotararea Consiliului Local Nr.54

Hotararea Consiliului Local Nr.55

Hotararea Consiliului Local Nr.56

Hotararea Consiliului Local Nr.57

Hotararea Consiliului Local Nr.58

Hotararea Consiliului Local Nr.59

Hotararea Consiliului Local Nr.60

Hotararea Consiliului Local Nr.61

H.C.L.62 din 26.04.2018

Hotararea Consiliului Local Nr.63

Hotararea Consiliului Local Nr.64

Hotararea Consiliului Local Nr.65

Hotararea Consiliului Local Nr.66

Hotararea Consiliului Local Nr.67

Hotararea Consiliului Local Nr.68

Hotararea Consiliului Local Nr.69

Hotararea Consiliului Local Nr.70

Hotararea Consiliului Local Nr.71

Hotararea Consiliului Local Nr.72

Hotararea Consiliului Local Nr.73

Hotararea Consiliului Local Nr.74

Hotararea Consiliului Local Nr.75

Hotararea Consiliului Local Nr.76

Hotararea Consiliului Local nr.77

Hotararea Consiliului local nr.78

H.C.L.80 din 10.05.2018

H.C.L.81 din 14.05.2018

H.C.L.82 din 14.05.2018

H.C.L.83 din 31.05.2018

H.C.L.84 din 31.05.2018

H.C.L.85 din 31.05.2018

H.C.L.86 din 31.05.2018

H.C.L.87 din 31.05.2018

H.C.L.88 din 28.06.2018

H.C.L.89 din 28.06.2018

H.C.L.90 din 28.06.2018

H.C.L.91 din 28.06.2018

H.C.L.92 din 28.06.2018

H.C.L.93 din 28.06.2018

H.C.L.94 din 28.06.2018

H.C.L.95 din 28.06.2018

H.C.L.96 din 28.06.2018

H.C.L.97 din 28.06.2018

H.C.L.98 din 28.06.2018

H.C.L.99 din 02.07.2018

H.C.L.100 din 09.07.2018

H.C.L.101 din 09.07.2018

H.C.L.102 din 31.07.2018

H.C.L.103 din 31.07.2018

H.C.L.104 din 31.07.2018

H.C.L.105 din 31.07.2018

H.C.L.106 din 31.07.2018

H.C.L.107 din 31.07.2018

H.C.L.108 din 31.07.2018

H.C.L.109 din 31.07.2018

H.C.L.110 din 31.07.2018

H.C.L.111 din 10.08.2018

H.C.L.112 din 12.08.2018

H.C.L.113 din 21.08.2018

H.C.L.114 din 31.08.2018

H.C.L.115 din 31.08.2018

H.C.L.116 din 31.08.2018

H.C.L.117 din 31.08.2018

H.C.L.120 din 13.09.2018

H.C.L.119 din 13.09.2018

H.C.L.118 din 31.08.2018

H.C.L.121 din 13.09.2018

H.C.L.122 din 13.09.2018

H.C.L.123 din 13.09.2018

H.C.L.124 din 13.09.2018

H.C.L.125 din 26.09.2018

H.C.L.126 din 26.09.2018

H.C.L.127 din 26.09.2018

H.C.L.128 din 26.09.2018

H.C.L.129 din 26.09.2018

H.C.L.130 din 26.09.2018

H.C.L.131 din 25.10.2018

H.C.L.132 din 25.10.2018

H.C.L.133 din 30.10.2018

H.C.L.134 din 30.10.2018

H.C.L.135 din 30.10.2018

H.C.L.136 din 30.10.2018

H.C.L.137 din 30.102018

H.C.L.138 din 30.10.2018

H.C.L.139 din 30.10.2018

H.C.L.140 din 30.10.2018

H.C.L.141 din 30.10.2018

H.C.L.142 din 30.10.2018

H.C.L.143 din 30.10.2018

H.C.L.144 din 30.10.2018

H.C.L.145 din 30.10.2018

H.C.L.146 din 30.10.2018

H.C.L.147 din 30.10.2018

H.C.L.148 din 30.10.2018

H.C.L.149 din 30.10.2018

H.C.L.150 din 19.11.2018

H.C.L.151 din 19.11.2018

H.C.L.158 din 2018

H.C.L.157 din 2018

H.C.L.156 din 2018

H.C.L.155 din 2018

H.C.L.154 din 2018

H.C.L.153 din 2018

H.C.L.152 din 2018

H.C.L.159 din 23.11.2018

H.C.L.160 din 23.11.2018

H.C.L.161 din 27.11.2018

H.C.L.162 din 27.11.2018

H.C.L.163 din 27.11.2018

H.C.L.164 din 27.11.2019

H.C.L.165 din 04.12.2018

H.C.L.179 din 21.12.2018

H.C.L.181 din 21.12.2018

H.C.L.166 din 04.12.2018

H.C.L.167 din 07.12.2018

H.C.L.168 din 07.12.2018

H.C.L.169 din 07.12.2018

H.C.L.170 din 07.12.2018

H.C.L.171 din 07.12.2018

H.C.L.172 din 17.12.2018

H.C.L.173 din 17.12.2018

H.C.L.174 din 17.12.2018

H.C.L.175 din 17.12.2018

H.C.L.176 din 17.12.2018

H.C.L.177 din 21.12.2018

H.C.L.178 din 21.12.2018