22 iulie, 2024

Informatii publice/Date deschise

Primar

Joi 09:00–11:00

Viceprimar  –

Secretar general

Miercuri 09:00-11:00

Persoana responsabila pentru difuzarea informatiilor de interes public este d-na Rosu Alina, inspector in cadrul Serviciului Resurse umane-Salarizare.

LISTA cuprinzând documentele emise şi/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Calafat care se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public

 

1.     Documentele cu caracter personal care însoţesc hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului;

2.     Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei cum ar fi acte şi certificate de naştere, de căsătorie, de deces, precum şi copii ale acestora, dosare de căsătorie, menţiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei şi alte asemenea cu excepţia situaţiilor statistice referitoare la actele şi faptele de stare civilă înregistrate la nivelul municipiului;

3.     Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum şi documentele care au stat la baza eliberării acestora;

4.     Dosarele de schimbare de nume pe cale administrativă, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a naşterii, moarte prezumată;

5.     Prelucrări de date cu caracter personal, fără consimţământul persoanei vizate;

6.     Procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;

7.     Cererile, petiţiile precum şi reclamaţiile şi sesizările adresate Primăriei Municipiului Calafat şi Consiliului Local, fără acordul semnatarilor;

8.     Informaţii cu privire la impozitele şi taxele locale, alte obligaţii ale plătitorilor, care ţin de păstrarea secretului fiscal;

9.     Informaţii primite de la bănci, organe de poliţie, instituţii care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidenţial;

10.  Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecţiei civile nr.481/2004 precum şi documentele comitetului municipal pentru situaţii de urgenţă, întocmite în baza actelor normative în vigoare;

11.  Documentele cu caracter militar care se întocmesc în baza HGR nr.25/1996;

12.  Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestări servicii în interes public;

13.  Planul de protecţie civilă al Municipiului Calafat;

14.  Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conţin clauze de confidenţialitate;

15.  Rapoartele de audit intern şi procesele verbale de control;

16.  Documentele care privesc persoane fizice, aflate în dosarele Comp. Juridic, care fac obiectul unor cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti ori care au făcut obiectul unor dosare soluţionate definitiv şi irevocabil de către acestea;

17.  Dosarele aflate pe rolurile instanţelor de judecată şi documentele ce le compun în care Instituţia Primarului, Consiliul Local sau una din instituţiile subordonate este parte;

18.  Informaţii privind datele personale ale salariaţilor din aparatul de specialitate al Primariei Municipiului Calafat, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;

19.  Documente conţinute în dosarul achiziţiei publice care conţin informaţii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii;

20.  Sesizările şi documentele comisiei de disciplină; informaţiile privind procedura disciplinară şi cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepţia raportului privind propunerea de sancţionare;

21.  Documentele a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurenţe sau care pot influenţa dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;

22.  Alte documente cu caracter personal sau prelucrări de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

Lista cuprinzând informaţiile publice care se comunică din oficiu

 

1.     Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Calafat şi Consiliului Local al Municipiului Calafat.

2.     Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe ale autorităţii publice locale.

3.     Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice

4.     Coordonatele de contact ale primăriei, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon, fax, adresă de e-mail şi adresa paginii de Internet.

5.     Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

6.     Programele şi strategiile proprii.

7.     Lista cuprinzând documentele de interes public.

8.     Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii.

9.     Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

10.  Declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici din cadrul primăriei

11.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Calafat, componenţa nominală şi apartenenţa politică şi componenţa comisiilor de specialitate

12.  Dispoziţiile primarului cu privire la stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local

13.  Proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi, însoţite de rapoartele de specialitate şi întreaga documentaţie aferentă

14.  Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al municipiului Calafat

15.  Rapoartele anuale de activitate ale primarului, viceprimarilor şi consilierilor locali, precum şi ale comisiilor de specialitate

16.  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Calafat

17.  Procesele verbale ale şedinţelor consiliului local

18.  Programul/planul anual al achiziţiilor şi investiţiilor publice

19.  Lista certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise

20.  Liste de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor

21.  Lista de achiziţii publice servicii şi lucrări

Sari la conținut