30 mai, 2024

Acte utile

Dispozitia 78 – Procedura de eliberare/vizare a acordului/autorizatiei de functionare

Taxa acord de functionare 30 RON.

Taxa autorizatie alimentatie publica cu spatiu pana la 500 mp este 112 ron. Peste 500 mp este 557 ron.  HCL 185/2021

  1. CERERE ELIBERARE, VIZARE ANUALA A AUTORIZATIE 
  2. CERERE ELIBERARE ACORD
  3. DECLARATIE

cerere tip;

– copie buletin de identitate declarant;

– copie certificat de nastere copil;

Actele se depun la Serviciul Stare Civila.

Acte necesare:

– cerere;

– copie xerox autorizatie pe baza careia isi desfasoara activitatea (certificat
de inregistrare SRL sau SNC, autorizatie eliberata in baza Legii nr. 507/2002);

– copie xerox statut de functionare cu mentionarea expresa a codului obiectului
de activitate;

– copie xerox autorizatii de functionare eliberate de institutiile abilitate,
in functie de obiectul de activitate;

– copie xerox contract de inchiriere sau act de proprietate pentru spatiul detinut,
dupa caz;

– schita teren domeniu public pentru care se solicita acordul;

Actele se depun la Registratura Primariei intre orele 8.00-11.00, 14.00-16.00
sau la Centrul de Informare pentru Cetateni.

cerere tip;

– copie buletine de identitate sot si sotie;

– copie certificat de casatorie;

– copii certificate de nastere ale copiilor;

– dosar;

Dupa caz:

– hotarâre definitiva de divort;

– hotarâre încredintare (plasament);

– ancheta sociala în cazul relatiilor de concubinaj;

– ancheta sociala pentru domicilii diferite ale parintilor;


Actele se depun la Serviciul Stare Civila.

copii certificate de nastere ale minorilor;

– copii buletine de identitate minori;

– copii certificate de deces parinti;

– dovada dobândirii bunurilor în proprietatea minorilor;

– copia buletinului de identitate a persoanei care urmeaza sa sustina interesele
miorilor (curator);

– cerere din partea curatorului

Actele se depun la Serviciul Stare Civila.

Cele enumerate mai sus, plus dupa caz:

– hotarâre definitiva de divort;

– hotarâre încredintare (plasament);

– ancheta sociala în cazul relatiilor de concubinaj;

– ancheta sociala pentru domicilii diferite ale parintilor;

Actele se depun la Serviciul Stare Civila.

buletin identitate persoana decedata;

– certificat de nastere persoana decedata;

– certificat de casatorie;

– constatator medical al decesului;

– livret militar pentru barbati;

– buletin identitate declarant;

– pentru decese din accidente – adeverinta de la Parchet (necesara si în
cazul în care decesul de declara cu o întârziere de peste 3
zile);

Actele se depun la Serviciul Stare Civila.

buletine de identitate parinti;

– constatator al nascutului viu eliberat de spital;

– certificat de casatorie;

– taxa de eliberare – 0

Actele se depun la Serviciul Stare Civila.

cerere din partea tutorelui privind protectia miorilor lipsiti de ocrotire parinteasca;

– copii certificate de nastere ale copiilor;

– copii certificate de deces parinti;

– copii certificate de nastere tutori;

– copii certificat de casatorie tutori;

– adeverinte doveditoare privind situatia scolara a minorilor;

– adeverinte medicale pentru minori si familia tutorelui;

– adeverinte venituri pentru tutori;

– cazier judiciar pentru tutori;

– inventarierea bunurilor pentru persoana ce necesita instituirea tutelei;

– în cazul tutelei pentru majorii pusi sub interdictie printr-o hotarâre
judecatoreasca, în plus sunt necesare actele medicale doveditoare a afectiunilor
medicale si hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva

Actele se depun la Serviciul Stare Civila.

certificate de nastere original si copie;

– buletine de identitate;

– certificate prenuptiale (de la medicul de familie, policlinica etc.);

– 2 dosare;

– 10 coli de scris;

– taxa de …… lei;

declaratie recunoastere simpla;

– cerere certificat nastere;

– buletin identitate;

– certificat de nastere al copilului;

Actele se depun la Serviciul Stare Civila.

cerere pentru duplicat;

– hotarârea judecatoreasca definitiva;

– buletin de identitate;

Actele se depun la Serviciul Stare Civila.

cerere tip;

– buletin identitate / carte de identitate / adeverinta de identitate;

– taxa de 20 lei platibila la Serviciul Taxe si Impozite , în urma
încheierii procesului verbal

Actele se depun la Serviciul Stare Civila.

certificatul de nastere în original;

– certificatul de nastere tradus la un birou notarial + copie;

– copie buletin de identitate al persoanei care depune cererea;

– dovada ca domiciliul persoanei pentru care se transcrie are domiciliul în
Corabia;

Actele se depun la Serviciul Stare Civila.

ACTE NECESARE:

– cerere tip (de la Centrul de Informare Cetateni – C.I.C.)

– adeverinta cu venitul mediu lunar in ultimele 12 luni (pentru locuinta sociala)
sau adeverinta cu venitul net pe luna anterioara (pentru locuinta din fondul de
stat);

– declaratie de venit cu acte doveditoare:

– adeverinta de la Oficiul Forte de Munca – sot, sotie;

– certificat de la Administratia Financiara Calafat (cu venituri) – sot, sotie;

– declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu a detinut
o locuinta dupa 01.01.1990, nu detine locuinta proprietate personala sau ca nu
are calitate de chirias la o alta locuinta – sot, sotie;

– copie xerox dupa actul de detinere al spatiului in care au locuit sau locuiesc
in prezent;

– copie xerox dupa certificat de casatorie;

– copie xerox dupa buletinul de identitate – sot, sotie;

– copie xerox certificate de nastere parinti, copii sau alte persoane aflate in
intretinere si copii xerox buletine de identitate pentru persoanele cu care locuiesc;

– copie certificat de sanatate (in cazul in care starea sanatatii unui membru
al familiei impune o masura de urgenta – certificat handicapat gradul I, II, II
sau adeverinta medicala);

– copie dupa actele doveditoare pentru solicitantii proveniti din institutii de
ocrotire sociala;

– copie dupa actele care dovedesc calitatea de beneficiar al Legii 42/1990, Legii
118/1990 republicata, veterani si vaduve de razboi, repatriati (un membru locatar);

– copie dupa sentinta definitiva de adoptie pentru solicitantii care au infiat
un copil;

– copie hotarare definitiva de revendicare imobil;

– copie sentinta definitiva de evacuare (cu excluderea culpei solicitantului);

– copii dupa diplome – ultima scoala absolvita – sot, sotie;

Dosarul se depune la sediul Serviciului Fond Locativ.

Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Acte necesare:

– cerere tip de eliberare a autorizatiei de construire/desfiintare, utilizandu-se
formularul tip (inclusiv anexa) obtinut contracost de la emitent

Documentatia necesara eliberarii autorizatiei de contruire/desfiintare (in 2 exemplare)
formata din:

– certificat de urbanism (in copie)

– actul doveditor al titlului asupra imobilului (copie legalizata)

– proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – PAC – sau
de desfiintare – PAD – dupa caz, intocmit de arhitect pentru partea de arhitectura
si de ingineri constructori si de instalatii pentru partile de inginerie;

– avizele si acordurile legale necesare, nominalizate in Certificatul de Urbanism

– dovada achitarii taxei legale pentru emiterea autorizatie de construire/desfiintare;

– declaratie a detinatorului titlului asupra imobilului, pe proprie raspundere,
din care sa rezulte ca imobilul (teren si/sau constructii) nu face obiectul unui
litigiu aflat pe rolul instantelor judecatoresti;

– grafic de executie a lucrarii cu faze determinante

– deviz general

Actele se depun la Centrul de Informare pentru Cetateni

Sunt exceptate de la procedura de autorizare urmatoarele lucrari:

– reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand
nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

– repartii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza
forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;

– reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;

– zugraveli si vopsitorii interioare;

– zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada
si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;

– reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare,
de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, precum si montarea
aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de
utilitati;

– reparatii si inlocuiri de pardoseli;

– reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare, la trotuare,
la ziduri de sprijin si scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului
elementelor constructive;

– lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;

– lucrari de investigare, cercetare si expertizare la constructiile prevazute
la art. 3 lit. b, cu avizul Ministreului Culturii si Cultelor si al Autoritatilor
Administratiei Publice judetene sau locale, dupa caz;

– lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normale
sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte
acvifere;

– lucrari de constructii funerare subterane si supraterane cu avizul Administratiei
Cimitirelor.

AUTORIZATIA DE LIBER ACCES IN ZONA CENTRALA PENTRU AUTOVEHICULE CU TONAJ MAI MARE
DE 4,5 TONE

Acte necesare:

– cerere pentru eliberarea autorizatiei;

– copie certificat de inmatriculare al autovehicului

Actele se depun la Registratura Primariei intre orele 8.00-11.00, 14.00-16.00 sau la Centrul de Informare pentru Cetateni.

AUTORIZATIA DE SPARGERE DE STRADA

Formularul de autorizatie spargere strada se ridica de la Registratura Primariei
Corabia, iar documentatia necesara eliberarii autorizatiei de spargere de strada
va cuprinde urmatoarele acte:

– cerere de eliberare a autorizatie de spargere de strada (se obtine de la Registratura
Corabia sau de la Centrul de Informare pentru Cetateni);

– formularul de autorizatie de spargere de strada obtinut de la Registratura Primariei
Corabia sau de la Centrul de Informare pentru Cetateni, in trei exemplare;

– copie dupa autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de reparatii
sau inlocuire bransamente/retele edilitare subterane;

– copie certificat de urbanism si fisele tehnice ce-l insotesc pe acesta;

– copie acord unic;

– copie dupa contractul incheiat intre beneficiar/investitor si firma care executa
lucrarea;

– copie dupa contractul incheiat intre beneficiar/investitor si firma care reface
strada dupa spargere;

– grafic de esalonare a lucrarilor ce se vor executa;

– plan de situatie;

– plan de incadrare in zona

Conform Legii nr 50/1991, modificata si completata prin Legea 453/2001 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii la retelele edilitare subterane
(apa, canal, termoficare, gaze naturale, energie electrica etc) se pot executa
numai in baza autorizatiei de spargere de strada care se va elibera de Primaria
Corabia in perioada 1 martie – 15 octombrie a fiecarui an.

Actele se depun la Centrul de Informare pentru Cetateni.

Directia Economico-Financiara

AUTORIZATIE ÎN BAZA LEGII NR. 507/2002

Acte necesare:

– cererea – tip completata potrivit anexei 4 (se obtine de la Registratura Primariei
Corabia sau de la Centrul de Informare pentru Cetateni) , semnata de solicitant
sau, în cazul înfiintarii asociatiei familiale, semnata de toti membrii
acestei asociatii;

– certificatul eliberat de la Primarie;

– copii legalizate de pe documentele doveditoare a dreptului de folosinta al persoanei
fizice/membrilor asociatiei familiale asupra spatiului/spatiilor autorizate conform
obiectului de activitate, în care se vor desfasura activitatile principale
si, dupa caz, activitatile secundare, care fac obiectul autorizarii;

– copii legalizate de pe autorizatia emisa de organele competente potrivit legii
pentru desfasurarea activitatilor economice a caror exercitate necesita o autorizatie
speciala;

– dupa caz, declaratiile pe propria raspundere pentru acordurile si avizele emise
de catre institutiile abilitate sau documentele necesare pentru obtinerea acestor
acorduri si avize, potrivit anexei nr.3;

– dovada rezervarii denumirii la Registrul Comertului ;

– acordurile si avizele solicitate prin certificat;

Actele se depun la Registratura Primariei Calafat intre orele 8.00-11.00 si 14.00-16.00 sau la Centrul de Informare pentru Cetateni.

Acte necesare:

– copii dupa autorizatia eliberata, de taximetrist independent;

– copie dupa licenta de taxi eliberata de Autoritatea Rutiera Romana;

– copie dupa licenta de executie pe vehicul eliberata de Autoritatea Rutiera Romana;

– copie dupa Buletinul de Identitate al taximetristului independent.

– copie dupa certificatul de atestare profesionala (Autoritatea Rutiera Romana);

Actele se depun la Centrul de Informare pentru Cetateni.

Actele necesare urmeaza a fi completate sau modificate dupa aprobarea „Regulamentului privind transportul de persoane si bunuri in regim de taxi” de catre Consilul Local Calafat.

Acte necesare:

– cerere;

– un certificat eliberat de medicul veterinar care sa ateste ca animalul este
sanatos;

Actele se depun la Registratura Primariei intre orele 8.00-11.00, 14.00-16.00.

Acte necesare:

– cererea solicitantului;

– actul de identitate al solicitantului in cazul persoanelor fizice sau certificatul
de inmatriculare al solicitantului in cazul persoanelor juridice, in copie legalizata;

– actul de proprietate al vehiculului in copie legalizata;

– dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, in termen de valabilitate (cu
exceptia vehiculelor noi);

– dovada de plata a taxei pentru vehicule lente eliberata de Serviciul Impozite
si Taxe al autoritatii locale (dupa caz);

– dovada de plata a taxei de inregistrare;

– dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare;

– dovada de plata a contravalorii placutei cu numar de inregistrare;

Actele se depun la Registratura Primariei intre orele 8.00-11.00, 14.00-16.00 sau la Centrul de Informare pentru Cetateni.

Acte necesare:

– cererea – tip, completata potrivit formularului care constituie anexa nr. 2
la Normele metodologice, semnata de solicitant sau, in cazul infiintarii asociatiei
familiale, semnata de toti membrii asociatiei

– cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al tuturor membrilor asociatiei
familiale, in original;

– copii legalizate de pe actele de identitate ale persoanei solicitante sau, dupa
caz, ale tuturor membrilor asociatiei familiale;

– certificatul medical eliberat in conditiile legii, privind starea sanatatii
persoanei fizice, respectiv a membrilor asociatiei familiale, care sa le permita
desfasurarea activitatii subbsidiare pentru care solicita autorizatia, in original

– copii legalizate de pe documentele care atesta calificarea profesionala a persoanei
fizice, respectiv a membrilor asociatiei familiale, in conditiile art. 8 si art.
9 din Legea 507/2002 si, dupa caz, de pe autorizatia speciala emisa de organele
competente, potrivit legii;

Actele se depun la Registratura Primariei Calafat intre orele 8.00-11.00 si 14.00-16.00 sau la Centrul de Informare pentru Cetateni.

Acte necesare:

– cerere tip (de la Registratura Primariei Calafat) ;

– copie act de proprietate teren;

– aviz de la Directia Fitosanitara (pentru comercializare flori);

Actele se depun la Registratura Primariei intre orele 8.00-11.00, 14.00-16.00.

Acte necesare:

– cerere tip (de la Centrul de informare pentru Cetateni);

– plan urbanistic zonal (obtinut de la primarie) cu pozitionarea imobilului;

– plan de situatie – 2 exemplare;

Actele se depun la Centrul de Informare pentru Cetateni.

Acte necesare:

– cerere tip (de la centrul de Informare pentru Cetateni);

– plan urbanistic zonal (obtinut de la primarie) cu pozitionarea amplasamentului
imobilului;

– plan de situatie cu propunerea lucrarii pe ridicarea topo (specificat: constructii
vecine, cu regimul de inaltime, aria construita si aria desfasurata a constructiei
propuse, procent ocupare teren si coeficient de utilizare al terenului) – 2 exemplare;

Actele se depun la Centrul de Informare pentru Cetateni

Acte necesare:

– cerere tip (de la Centrul de Informare pentru Cetateni);

– plan urbanistic zonal (obtinut de la primarie) cu pozitionarea amplasamentului
imobilului;

– plan de situatie pe ridicare topo (cadastru) cu pozitionarea constructiilor
vecine – 2 exemplare;

– extras de carte funciara;

– act de proprietate (copie);

– adeverinta de intrare in intravilan a terenului (daca este cazul);

Actele se depun la Centrul de Informare pentru Cetateni.

ACTE NECESARE:

– copie act de proprietate

– copie buletin identitate

– cerere

Actele se depun la Centrul de Informare pentru Cetateni.

ACTE NECESARE:

– cerere tip (de la Centrul de Informare Cetateni – C.I.C.)

– copie xerox dupa certificat de casatorie;

– copie xerox dupa certificate de nastere;

– copie xerox dupa certificate de nastere copii sau alte persoane aflate in intretinere;

– adeverinta cu veniturile realizate de la unitatea in care isi desfasoara activitatea
– sot, sotie;

– certificat de la Administratia Financiara (cu venituri) – sot, sotie;

– certificat de sanatate (in cazul in care starea sanatatii unui membru al familiei
impune o masura de urgenta);

– declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu detine
o alta locuinta, nu a vandut o locuinta dupa 01.01.1990, nu are calitate de chirias
la o alta locuinta (titular);

– copie xerox dupa actul de detinere a spatiului in care locuieste in prezent
(contract de inchiriere, act de proprietate);

– copie xerox dupa buletinul de identitate – sot, sotie;

– copii dupa diplome – ultima scoala absolvita – sot, sotie;

– copii hotarare judecatoreasca de evacuare;

– copii hotarare judecatoreasca prin care a fost castigata locuinta de catre fostul
proprietar;

– dovada de la unitatea la care lucreaza ca a fost transferat (mutat) in interes
de serviciu pentru personalul din cadrul politiei, armatei, unitati ale Ministerului
de Interne.

Dosarul se depune la sediul Serviciului Fond Locativ.

Acte necesare:

– cerere cu mentiunea extresa a modificarii solicitate (schimbare obiect activitate,
modificare sediu etc.);

– copie xerox autorizatie eliberata in baza Legii 507/2002

Actele se depun Registratura Primariei calafat intre orele 8.00-11.00 si 14.00-16.00 sau la Centrul de Informare pentru Cetateni

Sari la conținut